Home


:مراحل اقدام برای صادرات به ایران به شرح زیر است 

 

 1. صادر کننده باید یک  پیشنهاد همکاری نرم افزاری (SCO) در نامه رسمی خود را (که در آن داده های شرکت و شماره ثبت آن آمده) صادر کند

 

 سازمان همکاری شانگهای مشخص کرده  که چه محصولاتی را می توان صادر کرد، مشخصات فنی آن، قیمت (CIF یا FOB)، مقدار و روش پرداخت

 

 

2. وارد کننده، در صورت موافقت با روش های ذکر شده ، سند قرارداد خرید غیر قابل فسخ یا (ICPO)، محلی که وارد کننده خرید خود را تایید 

 

و اطلاعات بانکی مربوطه را ارسال می کند ، به طوری که صادر کننده می داند که اواین پتانسیل را دارد که خریدار محصول باشد

 

3. این قرارداد بین دو طرف امضاء و  به طریق سازمان SCO اقدام به انتقال می کنند.

مراحل اقدام برای صادرات به ایران به شرح زیر است : 

 

 1. صادر کننده باید یک پیشنهاد همکاری  (SCO) در نامه رسمی خود را (که در آن داده های شرکت و شماره ثبت آن آمده) صادر کند 

 (SCO) مشخص کرده که چه محصولاتی را می توان صادر کرد، مشخصات فنی آن، قیمت (CIF یا FOB)، مقدار و روش پرداخت .

 

2. وارد کننده، در صورت موافقت با روش های ذکر شده ، سند قرارداد خرید غیر قابل فسخ یا (ICPO)، محلی که وارد کننده

خرید خود را تایید و اطلاعات بانکی مربوطه را ارسال می کند ، به طوری که صادر کننده می داند که او این پتانسیل را دارد که خریدار محصول باشد.

 

 

3. طبق مراحل مندرج در (SCO) خرید انجام می شود.

بخش اقتصــــادی : 

 

 

نمایشگاه-E-کاتالوگ مشارکت بین المللی

https://embamex2.sre.gob.mx/iran/images/pdf/Exhibition-E-Catalog.International.Participation.WEB.iaf16 

 

نمایشگاه آگـــرو فــــود 2017 : 

 

https://embamex2.sre.gob.mx/iran/images/pdf/AgroFood-2017

 

 

:درباره پرو مکزیکو 

 پرومکزیکوآژانس دولت فدرال است که مسئول هماهنگی استراتژی با هدف تقویت مشارکت مکزیک

 

در اقتصاد بین المللی، به منظور حمایت از روند شرکت های صادر کننده در کشور تاسیس و هماهنگ کننده

 

فعالیت هایی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی است .

 

 

: پرومکزیکو دوحه

http://www.promexico.gob.mx/en/mx/doha/_rid/9?language=en&lng_act=lng_step2