Home


مراحل اقدام برای صادرات به ایران به شرح زیر است : 

 

 1. صادر کننده باید یک پیشنهاد همکاری  (SCO) در نامه رسمی خود را (که در آن داده های شرکت و شماره ثبت آن آمده) صادر کند 

 (SCO) مشخص کرده که چه محصولاتی را می توان صادر کرد، مشخصات فنی آن، قیمت (CIF یا FOB)، مقدار و روش پرداخت .

 

2. وارد کننده، در صورت موافقت با روش های ذکر شده ، سند قرارداد خرید غیر قابل فسخ یا (ICPO)، محلی که وارد کننده

خرید خود را تایید و اطلاعات بانکی مربوطه را ارسال می کند ، به طوری که صادر کننده می داند که او این پتانسیل را دارد که خریدار محصول باشد.

 

 

3. طبق مراحل مندرج در (SCO) خرید انجام می شود.