STRANA LICA KOJA POSEDUJU VIZU ZA SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, KANADU, UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I ŠENGEN VIZE:

Meksička viza nije potrebna strancima koji poseduju bilo koju važeću vizu za Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske ili stalnu boravišnu dozvolu za bilo koju od zemalja koje čine zonu Šengen, kao i u državama članicama Pacifičkog Saveza (Čile, Kolumbija i Peru), za boravak do 180 dana.

 Meksička viza ne garantuje ulazak na meksičku teritoriju. Migracione vlasti zadržavaju pravo da dozvole ili odbiju ulazak u zemlju. Migracioni službenici mogu zatražiti informacije o svrsi i dužini putovanja, kao i o sredstvima za pokrivanje troškova tokom boravka u zemlji.

Termin za konzularni intervju je moguće zakazati isključivo putem sledeće web stranice: https://citas.sre.gob.mx/ 

Za upustva za zakazivanje termina pogledajte KORAK 2.

Za dokumentaciju i uslove za apliciranje za meksičku vizu pogledajte KORAK 1.

INFORMACIJE O ULASKU U AMBASADU:

 • ·        Potrebno je imati zaštitnu masku.
 • ·        Na ulazu je potrebno pokazati odštampanu potvrdu o zakazanom terminu.
 • ·        Dokumentaciju je potrebno doneti u jednoj providnoj foliji za dokumenta.
 • ·        Poneti za sobom sve što mislite da vam može zatrebati (hemijska olovka, lepak za sliku, itd.)
 • ·        Ukoliko neki dokument niste doneli ili niste u mogućnosti da priložite prilikom konzularnog intervjua, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (https://citas.sre.gob.mx)
 • ·        U Ambasadu nije moguće uneti metalne i oštre predmete.
 • ·        U Ambasadi nije dozvoljeno korišćenje elektronskih uređaja (mobilni telefoni, pametni satovi, tableti, slušalice i slično).
 • ·        Nije dozvoljeno unošenje hrane i pića.
 • ·        Ulazak će biti odobren samo podnosiocima zahteva koji imaju zakazan termin. Prijateljima i rodbini nije dozvoljeno da budu u pratnji podnosioca zahteva za vizu, osim u slučaju maloletnih lica ili osoba sa invaliditetom.
 • ·        U Ambasadu je moguće ući najviše 5 minuta pre zakazanog termina.
 • ·        Ove mere su uvedene radi bezbednosti podnosioca zahteva i konzularnih službenika.

PROCEDURA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA MEKSIČKU VIZU:

KORAK 1: Pripremiti dokumentaciju u skladu sa tipom vize za koju aplicirate. U nastavku možete naći uslove za apliciranje za sve tipove viza

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno)

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: 4.5 CM X 3.5 CM. Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

6.     Original potvrde o zaposlenju, sa navedenim datumom početka zasnivanja radnog odnosa, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je da je podnosilac zahteva zaposlen u istoj firmi najmanje godinu dana.

7.     Platni list za prethodna tri meseca, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument u originalu.

8.    Original izvoda iz banke na ime podnosioca zahteva kao fizičkog lica za prethodna tri meseca, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument.

9.     Original propratno pismo sastavljeno i potpisano od strane podnosioca zahteva u kom navodi svrhu svog putovanja i planiranu dužinu boravka u Meksiku.

Ako je primenjivo:

1.       Original i jedna kopija izvoda iz katastra ili overena kopija, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument, overen apostil pečatom i preveden na španski jezik. Potrebno je da se nekretnina vodi na zainteresovano lice najmanje dve godine.

2.     Original i jedna kopija izvoda iz APR-a ili overena kopija, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument, overen apostil pečatom i preveden na španski jezik. Potrebno je da se firma vodi na zainteresovano lice najmanje dve godine.

3.     Potvrda o studiranju, potpisana i pečatirana od strane lica koje izdaje dokument i overena kopija indeksa/ potvrda o redovnom školovanju, potpisana i pečatirana od strane lica koje izdaje dokument i overena kopija đačke knjižice.

4.    Original i kopija rešenja o penziji i penzioni čekovi za poslednja tri meseca u originalu i jednoj kopiji.

5.     Za bračne partnere koji su finansijski zavisni: ukoliko jedan bračni partner finansijski zavisi od primarnog podnosioca zahteva, osim gore navedene dokumentacije potrebno je priložiti i: izvod iz matične knjige venčanih, overen apostil pečatom i preveden na španski jezik; potpisana izjava od primarnog podnosioca zahteva o pokrivanju troškova putovanja; kopiju pasoša bračnog partnera ili partnerke koji snosi troškove putovanja.

6.     Za maloletna lica i podnosioce zahteva koji su mlađi od 25 godina i koji finansijski zavise od primarnog podnosioca zahteva (roditelja), osim gore navedene dokumentacije, potrebno je priložiti i: izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva, overen apostil pečatom, preveden na španski jezik; potpisana izjava od primarnog podnosioca o pokrivanju troškova putovanja i u kojoj se navodi da je lice finansijski zavisno od primarnog podnosioca zahteva; kopije pasoša oba roditelja. Osobe mlađe od 18 godina moraju biti u pratnji oba roditelja navedena na izvodu iz matične knjige rođenih.

·        Platiti taksu za vizu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, maloletnog i punoletnog, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

·        Sva dokumenta je potrebno doneti u jednoj providnoj foliji za dokumentaciju.

·        Pasoš se zadržava u Ambasadi do završetka procedure.

·        Ukoliko nedostaje neki od traženih dokumenata ili niste u mogućnosti da ga priložite prilikom predaje dokumentacije, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        U slučaju kašnjenja, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ishod zahteva za vizu zavisi od analize dokumenata i od rezultata konzularnog intervjua.

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

6.     Original potvrde o zaposlenju, sa navedenim datumom početka zasnivanja radnog odnosa, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je da je podnosilac zahteva zasposlen u istoj firmi najmanje godinu dana. 

7.     Platni list za prethodna tri meseca, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument.

8.    Original izvoda iz banke fizičkog lica za prethodna tri meseca, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument.

9.     Original propratno pismo potpisano i sastavljeno od strane podnosioca zahteva u kom navodi svrhu svog putovanja i planiranu dužinu boravka u Meksiku.

10. Original propratnog pisma sastavljenog od strane poslodavca u kom se navodi svrha putovanja u Meksiko i dužina boravka. Priložiti i kopiju pasoša lica koje potpisuje dokument.

11.    Original pozivnog pisma od meksičke kompanije. Priložiti i kopiju pasoša osobe koje potpisuje dokument.

·        Platiti taksu za vizu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

·        Sva dokumenta je potrebno doneti u jednoj providnoj foliji za dokumentaciju.

·        Pasoš se zadržava u Ambasadi do završetka procedure.

·        Ukoliko nedostaje neki od traženih dokumenata ili niste u mogućnosti da ga priložite prilikom predaje dokumentacije, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        U slučaju kašnjenja, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ishod zahteva za vizu zavisi od analize dokumenata i od rezultata konzularnog intervjua.

 

 

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

6.     Original potvrde o zaposlenju, sa navedenim datumom početka zasnivanja radnog odnosa, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je da je podnosilac zahteva zasposlen u istoj firmi najmanje godinu dana.

7.     Platni list za prethodna tri meseca, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument.

8.    Original izvoda iz banke na ime podnosioca zahteva kao fizičkog lica za prethodna tri meseca, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument.

9.     Original propratnog pisma sastavljenog od strane poslodavca u kom se navodi svrha putovanja u Meksiko i dužina boravka. Priložiti i kopiju pasoša lica koje potpisuje dokument.

10. Original pozivnog pisma od meksičke kompanije, koje sadrži sledeće podatke:

         Puno ime i prezime podnosioca zahteva i državljanstvo.

         Naziv ili službeno ime organizacije.

         Službeni registarski broj.

         Čime se bavi kompanija ili organizacija

         Punu adresu i podatke kontakt osobe u kompaniji ili organizaciji.

         Informacije o aktivnostima ili projektu u kom treba da učestvuje strano lica. Aktivnost stranog lica mora biti povezana sa delatnostima organizacije ili ustanove koja poziva.

         Okvirno trajanje ili približni datum završetka obavljanja aktivnosti.

         Izjava o pokrivanju troškova stranog lica tokom boravka u Meksiku i garancija da se strano lice vraća u zemlju porekla ili prebivališta.

         Kopija službene identifikacije i pasoša sa potpisom i fotografijom osobe koje potpisuje pozivno pismo.

11. Da bi dokazala da ima sredstava za ispunjavanje obaveze iz prethodnih stavki, kompanija ili organizacija treba da dostavi original izvoda iz banke za prethodnih dvanaest meseci.

12. Dokument kojim strano lice dokazuje da ima iskustvo, sposobnost, veštine ili znanje nepohodno za obavljanje delatnosti za koju je pozvan u originalu i kopiji, (npr. diploma).

·        Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

·        Sva dokumenta je potrebno doneti u jednoj providnoj foliji za dokumentaciju.

·        Pasoš se zadržava u Ambasadi do završetka procedure.

·        Ukoliko nedostaje neki od traženih dokumenata ili niste u mogućnosti da ga priložite prilikom predaje dokumentacije, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        U slučaju kašnjenja, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ishod zahteva za vizu zavisi od analize dokumenata i od rezultata konzularnog intervjua.

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

 

6.     Original pozivnog pisma od strane univerziteta, potpisan i pečatiran od strane lica koje potpisuje dokument, koje treba da sadrži sledeće:

         Naziv univerziteta, adresu i službeni registarski broj.

         Ime i prezime podnosioca zahteva i državljanstvo.

         Stepen i oblast studija koje podnosilac zahteva namerava da pohađa.

         Naziv kursa ili akademske aktivnosti koju podnosilac zahteva namerava da pohađa.

         Okvirno trajanje ili približni datum završetka obavljanja akademske aktivnosti.

         Cena školarine za akademsku aktivnost ili kurs.

         Kopija pasoša i službene identifikacije lice koje potpisuje dokument.

 

7. Dokazati ekonomsku solventnost za pokrivanje troškova:

a)    Podnosioci zahteva koji će primati stipendiju: pozivno pismo treba da sadrži iznos stipendije koju će student primati.

b)   Podnosioci zahteva koju su mlađi od 25 godina: roditelji mogu da snose troškove putovanja i boravka, a za to je potrebno priložiti sledeće: izvod iz banke jednog od roditelja za prethodna tri meseca, pečatiran i potpisan od strane lica koje izdaje dokument; izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva, overen apostil pečatom i preveden na španski jezik; izjava od roditelja u kom se navodi saglasnost za pokrivanje troškova; kopija pasoša roditelja koji snosi troškove putovanje.

c)    Podnosioci zahteva koji su stariji od 25 godina moraju dokazati da imaju dovoljno sredstava da sami pokriju svoje troškove:

                               I.            Original izvoda iz banke za poslednja 3 meseca pečatiran, potpisan od strane lica koje izdaje dokument.

                             II.            Ako je primenjivo: originalne platne liste za poslednja 3 meseca sa pečatom i potpisom lica koje izdaje dokument i kopiju pasoša ili lične karte potpisnika.

·        Platiti taksu za vizu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

·        Sva dokumenta je potrebno doneti u jednoj providnoj foliji za dokumentaciju.

·        Pasoš se zadržava u Ambasadi do završetka procedure.

·        Ukoliko nedostaje neki od traženih dokumenata ili niste u mogućnosti da ga priložite prilikom predaje dokumentacije, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        U slučaju kašnjenja, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ishod zahteva za vizu zavisi od analize dokumenata i od rezultata konzularnog intervjua.

-         Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

-         Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

-         Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

-         Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

-         Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.


1.       Original pozivnog pisma izdatog od strane institucije Vlade Meksika na federalnom nivou, pečatiran i potpisan od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje potpisuje dokument.

2.     Original propratnog pisma ustanove koja šalje strano lice, pečatiran i potpisan od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje potpisuje dokument.

·        Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

·        Sva dokumenta je potrebno doneti u jednoj providnoj foliji za dokumentaciju.

·        Pasoš se zadržava u Ambasadi do završetka procedure.

·        Ukoliko nedostaje neki od traženih dokumenata ili niste u mogućnosti da ga priložite prilikom predaje dokumentacije, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        U slučaju kašnjenja, potrebno je zakazati novi termin putem web stranice za zakazivanje termina (videti korak 2).

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ishod zahteva za vizu zavisi od analize dokumenata i od rezultata konzularnog intervjua.

 

-Radna viza

Zahtev za izdavanje vize sa dozvolom za rad mora podneti poslodavac u Meksiku u bilo kojoj kancelariji Nacionalnog Instituta za imigraciju (INM) којe postoje širom Meksika. Kada INM izda odgovarajuće odobrenje, potrebno je da podnosilac zahteva zakaže termin u Ambasadi u roku koji je naznačen u samom dokumentu, kako bi se obavio konzularni intervju, a za koji je potrebno dostaviti sledeće:

 

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.


6.     Kopija ovlašćenja izdatog od strane Nacionalnog imigracionog instituta (INAMI).

7.     Original propratnog pisma poslodavca u kom se navodi svrha putovanja, predviđeni datuma polaska i trajanje boravka. Potrebno je da dokument bude potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument i priložite kopiju pasoša ili lične karte osobe koja potpisuje pismo.

8.    Original poslovne ponude ili ugovora izdatog od strane meksičkog poslodavca. Potrebno je da dokument bude potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument i priložite kopiju pasoša ili lične karte osobe koja potpisuje pismo.

·        Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ako se prijava pošalje na razmatranje od strane INM-a, INM će direktno obavestiti poslodavca o rezultatu.

·        Posedovanje meksičke vize daje mogućnost putovanja u zemlju, ali ulazak na teritoriju Meksika podleže konačnoj odluci imigracionih i zdravstvenih vlasti u zemlji.

·        Konzularno odeljenje može zahtevati dodatne oblike dokaza u zavisnosti od slučaja.

 

-Spajanje porodice uz NUT dokument, za supružnike, decu ili roditelje

Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

Zahtevi za supružnika:

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.


6.     Original i fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih propisno apostilirana/legalizovana (sva imena svih podnosilaca zahteva na svim dokumentima treba da budu ista kao u pasošu).

7.     Fotokopija odobrenja privremenog/stalnog boravka glavnog podnosioca zahteva.

8.    Fotokopija prve stranice pasoša glavnog podnosioca (vertikalno).

9.     Kopija ovlašćenja (NUT) od Nacionalnog instituta za imigraciju (INAMI).

10. Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima.

Zahtevi za decu:

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.


6.     Original i fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih propisno apostilirana/legalizovana. Ime deteta i roditelja (podnosilaca zahteva) moraju biti isti kao u pasošu.

7.     Original pasoša roditelja (onaj koji je u pratnji maloletnika) i fotokopija prve stranice (vertikalno).

8.    Fotokopija prve stranice pasoša glavnog podnosioca (vertikalno).

9.     Kopija ovlašćenja (NUT) od Nacionalnog instituta za imigraciju (INAMI).

10. Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima.

Roditelji sa NUT dokumentom:

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

         

6.     Original i fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih overen apostil pečatom i preveden na španski jezik. Ime deteta i roditelja (podnosilaca zahteva) moraju biti isti kao u pasošu.

7.     Fotokopija privremenog/stalnog boravka glavnog podnosioca zahteva.

8.    Fotokopija prve stranice pasoša glavnog podnosioca (vertikalno).

9.     Kopija ovlašćenja (NUT) od Nacionalnog instituta za imigraciju (INAMI).

10. Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ako se prijava pošalje na razmatranje od strane INM-a, INM će direktno obavestiti poslodavca o rezultatu.

·        Posedovanje meksičke vize daje mogućnost putovanja u zemlju, ali ulazak na teritoriju Meksika podleže konačnoj odluci imigracionih i zdravstvenih vlasti u zemlji.

 Zahtev za izdavanje vize sa dozvolom za rad mora podneti poslodavac u Meksiku u bilo kojoj kancelariji Nacionalnog Instituta za imigraciju (INM) којe postoje širom Meksika. Kada INM izda odgovarajuće odobrenje, potrebno je da podnosilac zahteva zakaže termin u Ambasadi u roku koji je naznačen u samom dokumentu, kako bi se obavio konzularni intervju, a za koji je potrebno dostaviti sledeće:

1.     Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.    Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.     Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

         

6.     Kopija ovlašćenja izdatog od  strane Nacionalnog instituta za imigraciju (INAMI).

7.    Original propratnog pisma poslodavca u kom se navodi svrha putovanja, predviđeni datuma polaska i trajanje boravka. Potrebno je da dokument bude potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument i priložite kopiju pasoša ili lične karte osobe koja potpisuje pismo.

8.     Original poslovne ponude ili ugovora izdatog od strane meksičkog poslodavca. Potrebno je da dokument bude potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument i priložite kopiju pasoša ili lične karte osobe koja potpisuje pismo.

9. Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima (ukoliko se odobri viza sa dozvolom za obavljanje plaćenih aktivnosti taksa iznosi 279 dolara). 

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Ako se zahtev pošalje na razmatranje, INM će direktno obavestiti poslodavca o ishodu zahteva.

·        Posedovanje meksičke vize daje mogućnost putovanja u zemlju, ali ulazak na teritoriju Meksika podleže konačnoj odluci imigracionih i zdravstvenih vlasti u zemlji.

 

Glavni podnosilac zahteva je osoba koja već poseduje privremenu/stalnu boravišnu dozvolu. Nosilac boravišne dozvole mora da bude u pratnji izdržavanog lica tokom procedure podnošenja zahteva za vizu.

VAŽNO: Ako se glavni podnosilac već nalazi u Meksiku, potrebno je podneti zahtev Nacionalnom institutu za imigraciju (INAMI) u Meksiku. Za više detalja kontaktirajte lokalnu INAMI kancelariju www.inm.gob.mx

Ime i prezime na svim dokumentima treba da bude isto kao u pasošu.

Zahtevi za supružnika:

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

         

6.     Original i fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, overen apostil pečatom i preveden na španski jezik (sva imena svih podnosilaca zahteva na svim dokumentima treba da budu ista kao u pasošu).

7.     Original i fotokopija meksičke boravišne dozvole glavnog podnosioca zahteva.

8.    Fotokopija pasoša nosioca meksičke boravišne dozvole.

9.     Potvrda o zaposlenju glavnog podnosioca zahteva, potpisana i pečatirana od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje izdaje dokument.

10. Original platnih listova nosioca boravišne dozvole za poslednjih šest meseci, pečatirane i potpisane od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje izdaje dokument.

11.    Original izvoda iz banke za prethodnih 12 meseci od nosioca boravišne dozvole, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje izdaje dokument.

12.  Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima.

Zahtevi za decu:

1.       Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.     Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4.    Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.     Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

6. Original i fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih overen apostil pečatom i preveden na španski jezik (sva imena svih podnosilaca zahteva na svim dokumentima treba da budu ista kao u pasošu).

7.     Original pasoša roditelja i fotokopija prve stranice (vertikalno).

8.     Original i fotokopija meksičke boravišne dozvole glavnog podnosioca zahteva.

9.    Potvrda o zaposlenju glavnog podnosioca zahteva, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje izdaje dokument.

10.     Original platnih listova nosioca boravišne dozvole za poslednjih šest meseci, pečatirane i potpisane od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje izdaje dokument.

11. Original izvoda iz banke za prethodnih 12 meseci od nosioca boravišne dozvole, potpisan i pečatiran od strane lica koje izdaje dokument. Potrebno je priložiti i kopiju pasoša ili lične karte lica koje izdaje dokument.

12.    Platiti taksu za vizu u iznosu od 48 dolara u gotovini i tačan iznos u dolarima.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Posedovanje meksičke vize daje mogućnost putovanja u zemlju, ali ulazak na teritoriju Meksika podleže konačnoj odluci imigracionih i zdravstvenih vlasti u zemlji. 

1.     Zahtev za vizu, odštampan obostrano, popunjen i potpisan. Preuzimanje formulara ovde. (Vodič za pravilno popunjavanje formulara)

2.    Odštampana potvrda o zakazanom terminu na ime podnosioca zahteva.

3.     Važeći pasoš i fotokopija prve stranice sa podacima (vertikalno).

4. Za podnosioce zahteva koji nisu državljani Srbije potreban je dokaz legalnog boravka u Srbiji. Ukoliko podnosilac zahteva ulazi u Srbiju radi predaje zahteva za vizu, potrebna je fotokopija stranice u pasošu na kojoj se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

5.    Jedna fotografija, ne starija od 3 meseca, sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, sa belom pozadinom i anfas. Fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu, u sledećim dimenzijama: (4.5 CM X 3.5 CM). Lice treba da zauzme 80% fotografije. Na fotografiji je potrebno biti istog izgleda kao na konzularnom intervjuu.

         

6.  Original pozivnog pisma od strane univerziteta, potpisan i pečatiran od strane lica koje potpisuje dokument, koje treba da sadrži sledeće:

         Naziv univerziteta, adresu i službeni registarski broj.

         Ime i prezime podnosioca zahteva i državljanstvo.

         Stepen i oblast studija koje podnosilac zahteva namerava da pohađa.

         Naziv kursa ili akademske aktivnosti koju podnosilac zahteva namerava da pohađa.

         Okvirno trajanje ili približni datum završetka obavljanja akademske aktivnosti.

         Cena školarine za akademsku aktivnost ili kurs.

         Kopija pasoša i službene identifikacije lica koje potpisuje dokument.

7. Dokazati ekonomsku solventnost za pokrivanje troškova:

a)    Podnosioci zahteva koji će primati stipendiju: pozivno pismo treba da sadrži iznos stipendije koju će student primati.

d)   Podnosioci zahteva koju su mlađi od 25 godina: roditelji mogu da snose troškove putovanja i boravka, a za to je potrebno priložiti sledeće: izvod iz banke jednog od roditelja za prethodna tri meseca, pečatiran i potpisan od strane lica koje izdaje dokument; izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva, overen apostil pečatom i preveden na španski jezik; izjava od roditelja u kom se navodi saglasnost za pokrivanje troškova; kopija pasoša roditelja koji snosi troškove putovanje.

e)    Podnosioci zahteva koji su stariji od 25 godina moraju dokazati da imaju dovoljno sredstava da sami pokriju svoje troškove:

       I.            Original izvoda iz banke za poslednja 3 meseca pečatiran, potpisan od strane lica koje izdaje dokument.

     II.            Ako je primenjivo: originalne platne liste za poslednja 3 meseca sa pečatom i potpisom lica koje izdaje dokument i kopiju pasoša ili lične karte potpisnika.

·        Potrebno je lično prisustvo svakog podnosioca zahteva, zbog uzimanja biometrijskih podataka (slikanje i uzimanja otisaka).

·        Svaki zahtev je individualan i konzularno odeljenje može zahtevati dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

·        Rok za dobijanje odgovora na zahtev je najviše 10 radnih dana.

·        Posedovanje meksičke vize daje mogućnost putovanja u zemlju, ali ulazak na teritoriju Meksika podleže konačnoj odluci imigracionih i zdravstvenih vlasti u zemlji. 

KORAK 2: Zakazati termin.

Termin se zakazuje online, putem web stranice za zakazivanje termina: https://citas.sre.gob.mxZakazivanje termina je besplatno. 

Imajte u vidu da konzularno odeljenje ne zakazuje termine. SVI termini za konzularni intervju moraju biti zakazani putem navedenog sajta. Termin je potrebno da imaju i maloletna i punoletna lica.

Za zakazivanje termina je potrebno napraviti profil na gore navedenom linku i popuniti potrebna polja.

U polju Services, potrebno je izabrati opciju OFICINAS CONSULARES kako biste u polju Default office izabrali BELGRADO. *U navedenom polju će se pojaviti BELGRADO samo ukoliko ima raspoloživih termina. Ukoliko se pojavi poruka “no office found” /”oficina no disponible”to znači da nema slobodnih termina i predlažemo da se periodično proverava da li se neki termin oslobodio.

Nakon što zakažete odgovarajući termin, automatski se generiše potvrda o zakazanom terminu u PDF formatu koju je potrebno odštampati i doneti na dan termina.

Ukoliko aplicirate za vizu za turizamtranzit, poslovnu posetu ili studentsku vizu za boravak do 180 dana, potrebno je obeležiti vizu SIN PERMISO DEL INM“.

Ukoliko aplicirate za vizu sa odobrenim NUT dokumentom, potrebno je obeležiti vizu CON PERMISO DEL INM“.

Svako zainteresovano lice mora da zakaže termin pod odgovarajućim tipom vize, u suprotnom termin za konzularni intervju neće moći da se realizuje.

KORAK 3: Pripremiti novac za konzularne takse.

Od 01.01.2023. godine taksa za podnošenje zahteva za vizu će iznositi 51 dolar. Trenutna taksa za vizu iznosi 48 dolara je validna do 31.12.2022.godine. Plaća se prilikom predaje dokumenata u gotovini i u dolarima. Potrebno je doneti tačan iznos u dolarima, u suprotnom zahtev neće biti prihvaćen.

Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja. 

Cena takse za vizu je važeća do 31. decembra 2022. godine.

KORAK 4: Prisustvovati na zakazanom terminu.

Potrebno je lično prisustvo svakog maloletnog i punoletnog podnosioca zahteva. Na ulazu je potrebno pokazati odštampanu potvrdu o zakazanom terminu koja se vodi na ime podnosioca zahteva. Ime i prezime mora da bude isto kao u pasošu. 

KORAK 5: Preuzimanje pasoša.

Rok za dobijanje odgovora na zahtev je 10 radnih dana. Međutim, rezultat zahteva uglavnom bude rešen u roku od 5 radnih dana. Datum i vreme preuzimanja dokumenata će biti uručeno nakon konzularnog intervjua. Pasoš je potrebno preuzeti lično.  

Moguće je da treće lice preuzme pasoš podnosioca zahteva, isključivo uz odgovarajuće original ovlašćenje i kopijom pasoša ovlašćenog lica. 

 

VAŽNO

Meksička viza ne garantuje ulazak na meksičku teritoriju. Migracione vlasti zadržavaju pravo da dozvole ili odbiju ulazak u zemlju. Migracioni službenici mogu zatražiti informacije o svrsi i dužini putovanja, kao i o sredstvima za pokrivanje troškova tokom boravka u zemlji. 

INFORMACIJE ZA SVE PODNOSIOCE ZAHTEVA

U skladu sa međunarodnim normama, potrebno je pasoš bude važeći najmanje šest meseci pre putovanja. Za dodatna pitanja, potrebno je kontaktirati avio kompaniju.

Ne postoji mogućnost zakazivanja termina niti izdavanje viza po hitnom postupku. Za zakazivanje termina, potrebno je pratiti uputstva koja su navedena u KORAKU 2.

Konzularno odeljenje ne zakazuje termine i ne može da ih promeni, otkaže niti modifikuje na bilo koji način.

INFORMACIJE ZA RODITELJE KOJE PODNOSE ZAHTEV SA MALOLETNOM DECOM

Imajte u vidu da svi podnosioci zahteva, uključujući i decu moraju da ostave biometrijske podatke. Molimo da razgovarate sa decom pre posete konzularnom odeljenju i pripremite ih za proceduru kako bi se neometano obavila.

OSTALE INFORMACIJE

Meksička viza nije potrebna strancima koji poseduju bilo koju važeću vizu za Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske ili stalnu boravišnu dozvolu za bilo koju od zemalja koje čine zonu Šengen, kao i u državama članicama Pacifičkog Saveza (Čile, Kolumbija i Peru), za boravak do 180 dana.

U skladu s Rezolucijom 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Meksiko ne priznaje kosovske pasoše, pa nije moguće izdati meksičku vizu onima koji poseduju pomenuti pasoš niti im omogućiti bilo kakve migracione povlastice.

Nije moguće konsultovati se o procedurama ili o uslovima za viziranje putem telefona. Za dodatna pitanja možete poslati upit na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Okvirno vreme za odgovor na e-mail je tri radna dana.