OBAVESTENJE:

OBAVAŠTAVAMO DA ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE IZDAJE SE SAMO ODREDJENI BROJ TERMINA ZA VIZU, PA VAM PREPORUČUJEMO DA BLAGOVREMENO ZAKAŽETE TERMIN.

 

USLOVI ZA DOBIJANJE MEKSIČKE VIZE

 

Postoje različite vrste viza za Meksiko. Za turističke posete, kao i za obavljanje drugih neplaćenih aktivnosti u Meksiku, za period ne duži od 180 dana, kao što su: međunarodni tranzit preko Meksika, posao (sastanci, nadgledanje radova,  obuka ili podučavanje u Meksiku), delatnosti vezane za propovedanje vere, tehnički poslovi u firmama (bez primanja honorara u Meksiku), filantropske aktivnosti, sport, prevoz robe, lečenje, prisustvovanje na sajmovima i/ili konferencijama, potrebna je viza bez dozvole za obavljanje plaćenih aktivnosti, a  za tu vizu neophodno je:

1.      Zakazati termin u Ambasadi putem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i navesti puno ime i kontakt telefon.

2.     Lično prisustvo, jer je neophodno uzimanje biometrijskih podataka (fotografija i otisci prstiju). Ne prima se dokumentacija poslata običnom ili brzom poštom, ili preko treće osobe.

3.     Predati popunjen formular za vizu sa obe strane, čitko napisan i potpisan.

4.     Jedna fotografija, ne starija od 6 meseci sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, veličine kao za pasoš, čije dimenzije ne treba da budu manje od 32 mm x 26 mm i ne veće od 39 mm x 31 mm, sa belom pozadinom i anfas; fotografiju je potrebno zalepiti ili priheftati za formular na predviđenom mestu.

5.     Pasoš ili druga putna isprava, važeći i validni po međunarodnim zakonima, original i kopija prve stranice sa podacima;

6.    Ukoliko podnosilac zahteva nije državljanin zemlje u kojoj predaje zahtev za vizu, potrebno je da dokaže legalni boravak, tj. privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu; ukoliko podnosilac zahteva ulazi u zemlju u kojoj predaje zahtev za vizu, radi posete Ambasadi, potrebna je kopija stranice pasoša gde se nalazi pečat kojim se dokazuje legalan ulazak u državu.

7.    Dokaz ekonomske solvencije sa jednom od navedenih opcija:

a)    Original i kopija dokumenata kojim se dokazuje radni odnos ili penzija sa primanjima koja nisu opterećena kreditom i drugim finansijskim obavezama koji su u protivvrednosti jednaki sumi od $650.86 američkih dolara mesečno u periodu od poslednja tri meseca i dokaz o radnom odnosu od najmanje godinu dana, ili

b)   Original i kopija dokaza o ulaganjima ili bankovni računi sa saldom čiji je mesečni prosek u protivvredenosti jednak sumi od $1,952.58 američkih dolara za period od najmanje tri poslednja meseca, ili

c)    Original i kopija dokumenta kojim se dokazuje posedovanje nekretnine najmanje dve godine, registrovane na ime podnosioca zahteva za vizu i dokaz o radnom odnosu od najmanje dve godine, ili

d)   Original i kopija dokumenta kojim se dokazuje posedovanje nekretnine najmanje dve godine registrovane na ime podnosioca zahteva i dokument kojim dokazuje vlasništvo ili suvlasništvo firme od najmanje dve godine starosti izdatim od nadležnih institucija.

e)   U slučaju studenata viših škola i fakulteta, potreban je dokaz o studiranju i dokaz o zaposlenju, penziji, stipendiji ili ulaganjima sa mesečnim prilivima u protivvrednosti jednaki sumi od $313.69 američkih dolara za period od poslednja tri meseca.

8.    Platiti odgovarajuću taksu za vizu od $44.00 američkih dolara. Prihvataju se isključivo dolari i tačan iznos. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

 

Iako je maksimalan zakonski rok za regulisanje zahteva za vizu 10 dana, obično se izdaje sledećeg dana ako se ispune gore navedeni uslovi i ukoliko nije potrebno izvršiti dodatnu proveru i ne postoje prepreke, kao što je problem sa sistemom.   

 

Izuzeci: Nije potrebna meksička viza:

 

a)    Strancima koji poseduju državljanstvo zemlje s kojima Meksiko ima potpisan sporazum o ukidanju viza.

b)   Strancima sa dozvolom za stalni boravak u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske, u bilo kojoj zemlji članici zone Šengen, kao i u državama članicama Pacifičkog Saveza (Čile, Kolumbija i Peru).

c)    Strancima koji poseduju važeću vizu za Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske ili za bilo koju od zemalja koje čine zonu Šengen.

d)   Nosiocima kartice APEC Poslovnog putnika (ABTC) odobrene od strane Meksika.

e)   Članovima posade aviona sa kojima su doputovali.

f)     Nosiocima pomorske knjižice, ukoliko su članovi posade broda koji ulazi u meksičku luku na međunarodnom putovanju. Ako član posade stigne avionom da se pridruži posadi broda u nacionalnoj luci, on mora podneti, pored pomorske knižice, dokument kojim dokazuje da je član posade, podatke o brodu i ime meksičke luke u kojoj je brod ukotvljen.

 

U skladu s Rezolucijom 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Meksiko ne priznaje kosovske pasoše, pa nije moguće izdati meksičku vizu onima koji poseduju pomenuti pasoš niti im omogućiti migracijske povlastice u slučaju da nosilac kosovskog pasoša poseduje vizu ili prebivalište u zemljama spomenutim u tačkama b) i c), ili u slučajevima iz tačaka e) i f).

 

Maloletna lica:

 

a)    U slučaju dece, adolescenata ili osoba koja podležu pod pravnu zaštitu u skladu sa građanskim pravom, formular za podnošenje zahteva za vizu pred konzularnim predstavništvom mora biti potpisan od strane oba roditelja ili staratelja u prisustvu konzularnog funkcionera ili službenika i priložiti izvod iz matične knjige rođenih od maloletnog lica.

b)   Ukoliko jedan od roditelja ne bude lično prisutan pri predaji zahteva za vizu na ime maloletnog deteta, mora da se dostavi notarska saglasnost odsutnog roditelja u kojem se navodi njegova/njena saglasnost za izdavanje meksičke vize na ime maloletnog deteta.

c)    U slučaju deteta ili adolescenta čije starateljstvo pripada samo jednom od roditelja putem sudske presude, mora da se dostavi overena kopija te sudske presude.

d)   Каda sami podnose zahtev za izdavanje vize, ili su u pratnji treće osobe, moraju da dostave notarsku saglasnost oba roditelja ili staratelja, kako bi mogla da se izda meksička viza.

e)   U slučaju dokumenta izdatog u inostranstvu (van Meksika), mora da bude overen ili sa apostilom, u zavisnosti od slučaja, uz odgovarajući prevod ukoliko dokument nije pisan na španskom jeziku.

 

Pozivno pismo. U slučaju da podnosilas zahteva ima poziv od neke organizacije ili državne ili privatne institucije, treba da dostavi sledeća dokumenta:

 

a)    originalno pismo koje odgovara organizaciji ili javnoj ili privatnoj instituciji koja poziva strano lice da učestvuje na događaju ili aktivnostima koje se ne plaćaju na nacionalnoj teritoriji. Pismo mora sadržati sledeće podatke: i) puno ime podnosioca zahteva i državljanstvo; ii) naziv ili službeno ime organizacije; iii) službeni registarski broj, po potrebi; iv) Čime se bavi privatna ili javna organizacija ili institucija; v) kompletnu adresu i podatke osobe za kontakt u organizaciji ili instituciji; vi) informacije o aktivnostima ili projektu u kojem treba da učestvuje strano lice; aktivnost stranog lica mora biti povezana sa delatnostima organizacije ili ustanove koja poziva. vii) Procenjeno trajanje ili približni datum završetka aktivnosti koje treba obaviti; viii) Obavezu da pokrije troškove  stranog lica tokom boravka u Meksiku i da se strano lice vrati u zemlju porekla ili prebivališta ix) Kopiju službene identifikacije sa potpisom i fotografijom osobe koja potpisuje pozivno pismo.

b)   Da bi dokazala da ima sredstva za ispunjavanje obaveze iz tačke viii prethodnog stava, privatna organizacija ili institucija koja poziva treba da dostavi original i kopiju dokaza o ulaganjima ili bankarskim računima sa prosečnim mesečnim saldom koji odgovara $ 6.511.14 USD tokom poslednjih dvanaest meseci. Javne institucije i privatne institucije koje pripadaju nacionalnom obrazovnom sistemu ne moraju dokazivati ekonomsku solventnost.

c)    Dokumenta sa kojima strano lice dokazuje da ima iskustvo, sposobnost, veštine ili znanje neophodne za obavljanje delatnosti za koju je pozvan, u originalu i kopiju.

 

 

Radna dozvola. Zahtev za izdavanje vize sa dozvolom za rad mora podneti poslodavac u Meksiku u bilo kojoj kancelariji Nacionalnog Instituta za imigraciju (INM) којe postoje širom Meksika. Kada INM izda odgovarajuće odobrenje, zainteresovano lice ima obavezu da dođe u Ambasadu sa tim dokumentom u roku koji je naznačen u samom dokumentu, kako bi se obavio konzularni intervju.

 

1. 

Molimo vas da imate u vidu sledeće:

 • Vaša prva poseta Ambasadi služi za dostavljanje dokumentacije i uzimanje biometrijskih podataka, dok ćete prilikom druge posete dobiti odgovor na vaš zahtev za vizu.
 • Viza će biti odobrena isključivo onima koji ispune uslove iz priloženog dokumenta Uslovi za meksičku vizu 2021. Ukoliko ne ispunjavate navedene uslove, nemojte podnositi zahtev.
 • Ne uzimaju se u obzir nepotpuni zahtevi, kao ni formulari koji nisu u potpunosti popunjeni i potpisani. U prilogu možete naći primer ispravno popunjenog formulara.
 • Svaki dokument mora biti pečatiran i potpisan od strane lica koje izdaje dokument i priložiti jednu kopiju originala.
 • Za podnosioce zahteva vize koja se plaća, potrebno je uz dokumentaciju priložiti novac u tačnom iznosu i u dolarima, u suprotnom će zahtev biti odbijen.
 • Pasoši se zadržavaju u Ambasadi do završetka procedure. Potrebno je priložiti i kopiju prve stranice, sa podacima.
 • Molimo Vas da sva dokumenta donesete u foliji za dokumentaciju/fascikli.

Napomene:

 

 • Zbog velikog broja zahteva za meksičke vize, potrebno je da na vreme zakažete Vaš termin. Konzularno odeljenje ne preporučuje kupovinu avionskih karata bez prethodno dobijene vize.
 • Termini za podnošenje zahteva se zakazuju na svakih 10 minuta, zbog čega je potrebno da budete tačni, kako ne bi uticali na prethodne i/ili naredne termine. Ukoliko ne možete da stignete na vreme, potrebno je zakazati novi termin.
 • Potrebno je pažljivo pročitati uslove za dobijanje meksičke vize. Ambasada ne prima, niti uvažava dokumenta poslata e-mailom, kao ni konsultacije o dokumentima putem telefona.
 • Dokumenti se prihvataju iskljucivo na jednom od sledecih jezika: srpski, spanski ili engleski.
 • U skladu sa opštim normama za izdavanje viza, nije moguće podneti zahtev putem trećeg lica, već je potrebno da zainteresovano lice lično podnese zahtev.
 • Ulazak u ambasadu je omogućen samo podnosiocima zahteva. Prijateljima i rodbini nije dozvoljeno da budu u pratnji podnosioca zahteva za vizu, osim u slučaju maloletnih lica ili osoba sa invaliditetom.
 • Kako bismo bili u mogućnosti da brže i efikasnije obavimo postupak izdavanja vize, molimo vas da se pridržavate navedenog.

.

 VAZNO: Meksicka viza pruza mogucnost putovanja, ali ne garantuje ulazak u Meksiko. Meksicka migraciona vlast je ona koja odobrava ulazak na teritoriju Meksika.