OBAVESTENJE:

SA ŽALJENJEM VAS OBAVAŠTAVAMO DA ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE IZDAJE SE SAMO ODREDJENI BROJ TERMINA ZA VIZU, PA VAM PREPORUČUJEMO DA BLAGOVREMENO ZAKAŽETE TERMIN.

 

USLOVI ZA DOBIJANJE MEKSIČKE VIZE

 

Postoje različite vrste viza za Meksiko. Za turističke posete, kao i za obavljanje drugih neplaćenih aktivnosti u Meksiku, za period ne duži od 180 dana, kao što su: međunarodni tranzit preko Meksika, posao (sastanci, nadgledanje radova,  obuka ili podučavanje u Meksiku), delatnosti vezane za propovedanje vere, tehnički poslovi u firmama (bez primanja honorara u Meksiku), filantropkse ativnosti, sport, prevoz robe, lečenje, prisustvovanje na sajmovima i/ili konferencijama, potrebna je viza bez dozvole za obavljanje plaćenih aktivnosti, a  za tu vizu neophodno je:

1.      Zakazati termin u Ambasadi putem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i navesti kontakt telefon.

2.     Lično prisustvo, jer je neophodno uzimanje biometrijskih podataka (fotografija i otisci prstiju). Ne prima se dokumentacija poslata običnom ili brzom poštom, ili preko trećeg lica.

3.     Predati popunjen formular za vizu, čitko napisan i potpisan. Formular

4.     Pasoš ili druga putna isprava, važeći i validni po međunarodnim zakonima, original i kopija;

5.     Jedna fotografija sa otkrivenim licem, bez naočara, u boji, veličine kao za pasoš, čije dimenzije ne treba da budu manje od 32 mm x 26 mm i ne veće od 39 mm x 31 mm, sa belom pozadinom i anfas;

6.     Original i kopija dokumenta koji dokazuje legalni boravak, ukoliko podnosilac zahteva nije državljanin zemlje u kojoj predaje zahtev za vizu, i

7.    Dokaz ekonomske solvencije i zaposlenja sa jednom od navedenih opcija:

a)  Original i kopija dokumenata kojim se dokazuje radni odnos ili penzija sa mesečnim primanjima koja nisu opterećena kreditom i drugim finansijskim obavezama koji su u protivvrednosti jednaki sumi od $650.86 američkih dolara u periodu od poslednja tri meseca i dokaz o radnom odnosu od najmanje godinu dana, ili

b)  Original i kopija dokaza o ulaganjima ili bankovni računi sa saldom čiji je mesečni prosek u protivvredenosti jednak sumi od $1,952.58 američkih dolara za period od najmanje tri poslednja meseca, ili

c)  Original i kopija notarskog dokumenta od najmanje dve godine starosti o posedovanju nekretnine registrovane na ime podnosioca zahteva za vizu i dokaz o radnom odnosu od najmanje dve godine, ili

d)  Original i kopija notarskog dokumenta od najmanje dve godine starosti o posedovanju nekretnine registrovane na ime podnosioca zahteva i dokument kojim dokazuje vlasništvo ili suvlasništvo firme od najmanje dve godine starosti izdatim od nadležnih institucija.

e)  U slučaju studenata viših škola i fakulteta, treba da dostave dokaz o studiranju i dokaz o zaposlenju, penziji ili stipendiji sa mesečnim ličnim primanjima u protivvrednosti jednaki sumi od $313.69 američkih dolara za period od poslednja tri meseca.

8.     Doći na konzularni intervju.

9.    Platiti odgovarajuću taksu za vizu ($44.00 američkih dolara). Prihvataju se isključivo dolari i tačan iznos. Državljani Srbije su oslobođeni plaćanja.

 

Iako je maksimalan zakonski rok za regulisanje zahteva za vizu 10 dana, obično se izdaje istoga dana ako se ispune gore navedeni uslovi i ukoliko nije potrebno izvršiti dodatnu proveru i ne postoje prepreke, kao što je problem sa internetom.

 

 

 Nije potrebna meksička viza:

 

a)    Strancima koji poseduju državljanstvo zemlje s kojima Meksiko ima potpisan sporazum o ukidanju viza.

b)   Strancima sa dozvolom za stalni boravak u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske, u bilo kojoj zemlji članici zone Šengen, kao i u državama članicama Pacifičkog Saveza (Čile, Kolumbija i Peru).

c)    Strancima koji poseduju važeću vizu za Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske ili za bilo koju od zemalja koje čine zonu Šengen.

d)   Nosiocima kartice APEC Poslovnog putnika (ABTC) odobrene od strane Meksika.

e)   Članovima posade aviona sa kojima su doputovali.

f)     Nosiocima pomorske knjižice, ukoliko su članovi posade broda koji ulazi u meksičku luku na međunarodnom putovanju. Ako član posade stigne avionom da se pridruži posadi broda u nacionalnoj luci, on mora podneti, pored pomorske knižice, dokument kojim dokazuje da je član posade, podatke o brodu i ime meksičke luke u kojoj je brod ukotvljen.

 

U skladu s Rezolucijom 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Meksiko ne priznaje kosovske pasoše, pa nije moguće izdati meksičku vizu onima koji poseduju pomenuti pasoš niti im omogućiti migracijske povlastice u slučaju da nosilac kosovskog pasoša poseduje vizu ili prebivalište u zemljama spomenutim u tačkama b) i c), ili u slučajevima iz tačaka e) i f).

 

Maloletna lica:

 

a)    U slučaju dece, adolescenata ili osoba koja podležu pod pravnu zaštitu u skladu sa građanskim pravom, formular za podnošenje zahteva za vizu pred konzularnim predstavništvom mora biti potpisan od strane oba roditelja ili staratelja u prisustvu konzularnog funkcionera ili službenika i priloziti izvod iz maticne knjige rodjenih maloletnog lica.

b)   Ukoliko jedan od roditelja ne bude lično prisutan pri predaji zahteva za vizu na ime maloletnog deteta, mora da se dostavi notarska saglasnost odsutnog roditelja u kojem se navodi njegova/njena saglasnost za izdavanje meksičke vize na ime maloletnog deteta.

c)    U slučaju deteta ili adolescenta čije starateljstvo pripada samo jednom od roditelja putem sudske presude, mora da se dostavi overena kopija te sudske presude.

d)   Каda sami podnose zahtev za izdavanje vize, ili su u pratnji treće osobe, moraju da dostave notarsku saglasnost oba roditelja ili staratelja, kako bi mogla da se izda meksička viza.

e)   U slučaju dokumenta izdatog u inostranstvu (van Meksika), mora da bude overen ili sa apostilom, u zavisnosti od slučaja, uz odgovarajući prevod ukoliko dokument nije pisan na španskom jeziku.

 

Pozivno pismo. U slučaju da podnosilas zahteva ima poziv od neke organizacije ili državne ili privatne institucije, treba da dostavi sledeća dokumenta:

 

a)    originalno pismo koje odgovara organizaciji ili javnoj ili privatnoj instituciji koja poziva strano lice da učestvuje na događaju ili aktivnostima koje se ne plaćaju na nacionalnoj teritoriji. Pismo mora sadržati sledeće podatke: i) puno ime podnosioca zahteva i državljanstvo; ii) naziv ili službeno ime organizacije; iii) službeni registarski broj, po potrebi; iv) Čime se bavi privatna ili javna organizacija ili institucija; v) kompletnu adresu i podatke osobe za kontakt u organizaciji ili instituciji; vi) informacije o aktivnostima ili projektu u kojem treba da učestvuje strano lice; aktivnost stranog lica mora biti povezana sa delatnostima organizacije ili ustanove koja poziva. vii) Procenjeno trajanje ili približni datum završetka aktivnosti koje treba obaviti; viii) Obavezu da pokrije troškove  stranog lica tokom boravka u Meksiku i da se strano lice vrati u zemlju porekla ili prebivališta ix) Kopiju službene identifikacije sa potpisom i fotografijom osobe koja potpisuje pozivno pismo.

b)   Da bi dokazala da ima sredstva za ispunjavanje obaveze iz tačke viii prethodnog stava, privatna organizacija ili institucija koja poziva treba da dostavi original i kopiju dokaza o ulaganjima ili bankarskim računima sa prosečnim mesečnim saldom koji odgovara $ 6.511.14 USD tokom poslednjih dvanaest meseci. Javne institucije i privatne institucije koje pripadaju nacionalnom obrazovnom sistemu ne moraju dokazivati ekonomsku solventnost.

c)    Dokumenta sa kojima strano lice dokazuje da ima iskustvo, sposobnost, veštine ili znanje neophodne za obavljanje delatnosti za koju je pozvan, u originalu i kopiju.

 

1. 

PREPORUKE ZA KONZULARNI INTERVJU:

LIČNO PRISUSTVO PODNOSIOCA JE NEOPHODNO. MOLIMO DA SE NA ZAKAZAN TERMIN DOĐE NA VREME ILI 5 MINUTA RANIJE. VAŠ TERMIN ĆE BITI OTKAZAN NAKON KAŠNJENJA VEĆEG OD 5 MINUTA, KAKO TO NE BI UTICALO NA NAREDNE TERMINE.

2     PROČITATI PAŽLJIVO KOJI SU USLOVI ZA DOBIJANJE VIZE KAKO BISTE ZA KONZULARNI INTERVJU IMALI KOMPLETNU DOKUMENTACIJU. AMBASADA NE PRIMA NITI UVAŽAVA DOKUMENTA POSLATA E-MAILOM, KAO NI KONSULTACIJE O DOKUMENTIMA TELEFONOM.

3.     NIJE MOGUĆE ZAPOČETI SA POSTUPKOM IZDAVANJA VIZE I NAKNADNO ČEKATI DA SE DOKUMENTACIJA KOMPLETIRA. U TOM SLUČAJU VAŠ TERMIN MOŽE BITI OTKAZAN KAKO NE BI UTICALO NA NAREDNE TEMRINE.

4.    NA KONZULARNOM TERMINU JE POTREBNO PREDATI ORIGINAL I KOPIJU DOKUMENATA. AMBASADA NE VRŠI USLUGU KOPIRANJA DOKUMENATA. ORIGINAL JE POTREBAN RADI UPOREĐIVANJA SA KOPIJOM. AMBASADA ZADRŽAVA KOPIJE, ORIGINALI SE VRAĆAJU.

NA KONZULARNI TERMIN JE POTREBNO PRILOŽITI FORMULAR KOJI SADRŽI SVE ODGOVORE I TRAŽENE INFORMACIJE, ČITKO POPUNJENE. FORMULAR MORA BITI POTPISAN. PRILAŽE SE PRIMER. NIJE MOGUĆE POPUNJAVATI FORMULAR U AMBASADI, S OBZIROM DA SE TIME PRODUŽAVA PRETHODNO ODREĐENO VREME ZA KONZULARNI INTERVJU I MOŽE UTICATI NA NAREDNE TERMINE.

 

Radno vreme Ambasade je od ponedeljka do petka od 09:00 do 17:00 časova. Adresa Ambasade je Ljutice Bogdana br. 5, Dedinje, Savski Venac, 11040 Beograd, Srbija.