ENG

Press release 164

Mexico City, June 9th 2020

Deputy Secretary Jesús Seade Presents Candidacy to Head the WTO

Following President López Obrador's announcement, Deputy Secretary Seade held a remote press conference to explain his candidacy to head the WTO.

The Deputy Secretary for North America has experience in the most important multilateral organizations such as the World Bank, the International Monetary Fund and the GATT.

His candidacy reaffirms the Mexican government's commitment to multilateralism.

Following President Andrés Manuel López Obrador's announcement nominating Deputy Secretary Jesús Seade to the post of Director-General of the World Trade Organization (WTO), the current chief USMCA negotiator today held a virtual press conference. The exchange with national reporters and foreign correspondents was held to explain the candidacy of the deputy secretary, who has had a long and prominent career, as the next step needed to strengthen the World Trade Organization, specifically, and the global multilateral architecture, overall.

Jesús Seade has an extensive understanding of the economies and trade dynamics in Africa, Latin America, Asia, Europe, the Middle East and North America, and well-established relationships with the leading actors in world trade. His long experience in the most important international economic organizations —including the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the International Monetary Fund (IMF), the World Bank (WB) and the World Trade Organization itself— is a proven track record of his abilities within these key multilateral trade institutions.

As Mexico's ambassador to the GATT, Deputy Secretary Seade gave it important victories in trade disputes over antidumping duties on cement and the tuna embargo. He also represented Mexico as chief negotiator to the Uruguay Round, the origin of the current WTO. Negotiations were paralyzed, and it was agreed to make changes to the GATT senior leadership. The organization unanimously appointed Peter Sutherland as the new director-general, with then-Ambassador Seade as the new deputy director-general.

The new team steered the negotiations to a successful conclusion, which included renegotiating benefits for the least-developed countries (LDCs), mainly in Africa, a process led by Deputy Secretary Seade. This series of negotiations led to the creation of the WTO as a replacement for the GATT, where Seade served as founding deputy director-general.

At the International Monetary Fund (IMF), as a senior advisor, he was responsible for managing the IMF's policies on the financial crises in Argentina, Turkey and Brazil, also negotiating debt relief for fifteen high-debt African countries, confirming his experience with developing economies and his skill as a negotiator. He also served previously as principal economist at the World Bank. At both institutions, he led technical assistance missions for more than fifty countries in Africa, the Middle East and Latin America.

Jesús Seade studied Chemical Engineering at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) and received master's and doctoral degrees in Economics from the University of Oxford, England, under the guidance of the Nobel Prize in Economics, James Mirrlees. He wrote his doctoral thesis on optimal tax policies for income distribution. He was chair professor at Warwick University, UK, and founding director of the Center for Economic Studies of El Colegio de México (Colmex), as well as executive secretary of the Mexican Nuclear Energy Commission. In Hong Kong, he was vice president of Lingnan University, and in China he was associate vice president for Global Affairs at the Chinese University of Hong Kong-Shenzhen. He has also served as senior advisor to the Hong Kong Secretaries of Financial Services and Trade and Industry, prior to becoming Mexico’s chief negotiator of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) in 2018.

The nomination of Undersecretary Seade to the post of WTO Director-General by the Government of Mexico comes in recognition of his experience and abilities but, above all, is a sign of the country's commitment to the multilateral order. Mexico is nominating a strong candidate with the experience and ability to represent the best global interests in free trade, at a key moment for protecting and promoting multilateralism and international cooperation.

  CZ

Tisková zpráva č. 164

Mexico City, 9. června 2020

 Zástupce tajemníka Jesús Seade předkládá kandidaturu do čela WTO

Po oznámení prezidenta Lópeze Obradora uspořádal náměstek ministra Seade on-line tiskovou konferenci, v níž osvětlil svou kandidaturu do čela WTO.

Náměstek ministra pro Severní Ameriku má zkušenosti z nejdůležitějších mnohostranných organizací, jakými jsou například Světová banka, Mezinárodní měnový fond, GATT a samotná WTO.

Jeho kandidatura znovu potvrzuje závazek mexické vlády k mnohostranným vztahům.

Poté, co prezident Andrés Manuel López Obrador oznámil jmenování náměstka ministra Jesúse Seadeho na post generálního ředitele Světové obchodní organizace (WTO), uspořádal současný hlavní vyjednavač dohody USMCA virtuální tiskovou konferenci. Setkání s národními zpravodaji a zahraničními korespondenty se konalo s cílem detailně informovat o kandidatuře náměstka tajemníka Seadeho. Díky dlouholeté a význačné profesní kariéře náměstka Seadeho by jeho jmenování znamenalo další krok potřebný k posílení jak Světové obchodní organizace, tak globální multilaterální architektury obecně.

Jesús Seade má rozsáhlé znalosti o ekonomice a dynamice obchodu v Africe, Latinské Americe, Asii, Evropě, na Středním východě i v Severní Americe. Stejně tak disponuje dlouhodobě budovanými kontakty s předními aktéry světového obchodu. Jeho dlouholeté zkušenosti v nejdůležitějších mezinárodních hospodářských organizacích, mezi nimiž vynikají Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT), Mezinárodní měnový fond (MMF), Světová banka (WB) a samotná Světová obchodní organizace (WTO), jsou prokazatelným dokladem jeho schopností v těchto vysokých mnohostranných obchodních institucích.

Jako velvyslanec Mexika při GATT vedl náměstek ministra Seade úspěšná jednání v důležitých obchodních sporech o antidumpingová cla na cement a embargo na produkty z tuňáka. Zastupoval také Mexiko jako hlavní vyjednavač takzvaného Uruguayského kola, jež dalo vzniknout současné WTO. Vyjednávání byla paralyzována a bylo dohodnuto provést změny ve vedení GATT. Organizace jednomyslně jmenovala Petera Sutherlanda novým generálním ředitelem a tehdejšího velvyslance Seadeho zástupcem generálního ředitele.

Nový tým dovedl jednání k úspěšnému závěru, který také znamenal nové projednání výhod pro skupinu Nejméně rozvinutých států (LDC), především z afrického kontinentu, jehož celý proces vedl právě náměstkem ministra Seade. Tato série jednání vedla k vytvoření WTO jakožto nástupce GATT, v níž současný hlavní vyjednavač USMCA Seade zastával post zakládající zástupce generálního ředitele.

V pozici vedoucího poradce Mezinárodního měnového fondu (MMF) inicioval a vedl řízení politik MMF v období finančních krizí v Argentině, Turecku a Brazílii. Rovněž jednal o masivním odpuštění dluhu patnácti africkým zemím s vysokým vnějším dluhem, čímž potvrdil své zkušenosti v oblasti rozvojových ekonomik a prokázal své vyjednávací schopnosti. Ještě předtím působil jako hlavní ekonom Světové banky. V obou institucích vedl mise technické pomoci pro více než padesát zemí v Africe, na Středním východě a v Latinské Americe.

Jesús Seade vystudoval obor Chemické inženýrství na Národní autonomní univerzitě Mexika (UNAM) a získal doktorský titul v oboru ekonomie na Oxfordské univerzitě v Anglii pod vedením držitele Nobelovy ceny za ekonomii Jamese Mirrleese. Jeho disertační práce se zaměřila na optimální daňové politiky a rozdělení příjmů. Byl profesorem na Warwick University ve Velké Británii, zakládajícím ředitelem Centra pro ekonomická studia na mexické vysoké škole El Colegio de México (Colmex) a výkonným tajemníkem mexické Komise pro jadernou energii. V Hongkongu byl viceprezidentem Univerzity Lingnan University a v Číně zástupcem viceprezidenta pro globální záležitosti na Čínské univerzitě v Hongkongu - Šen-čen. Dále působil jako hlavní poradce hongkongských ministrů pro finanční správu a obchod a ekonomického rozvoje. Poté se v Mexiku ujal funkce hlavního vyjednavače Dohody USA-Mexiko-Kanada.

Nominace náměstka Seadeho na post Generálního ředitele WTO vládou Mexika je uznáním jeho profesních zkušeností a schopností, ale především je dokladem závazku země k mnohostrannému řádu. V současném klíčovém okamžiku pro ochranu a podporu mnohostrannosti a mezinárodní spolupráce nominuje Mexiko silného kandidáta se zkušenostmi a schopnostmi zastupovat nejlepší světové zájmy v oblasti volného obchodu.

 ESP

Comunicado No. 164

Ciudad de México, a 9 de junio de 2020

Presenta subsecretario Jesús Seade candidatura para encabezar la OMC

Tras el anuncio del presidente López Obrador, el subsecretario Seade llevó a cabo conferencia de prensa de forma remota para explicar su candidatura al frente de la OMC.

El subsecretario para América del Norte tiene experiencia en los organismos multilaterales de primera línea como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GATT y la propia OMC.

La candidatura refrenda la convicción multilateral del Gobierno de México.

Después del anuncio por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la nominación del subsecretario Jesús Seade como candidato a director general de la Organización Mundial del Comercio, el actual negociador en jefe del T-MEC llevó a cabo una conferencia de prensa de manera virtual el día de hoy. El intercambio con periodistas nacionales y corresponsales de medios extranjeros en México se realizó a para ahondar en la candidatura de Seade. A partir de su amplia y relevante trayectoria profesional, el nombramiento del subsecretario sería el siguiente paso necesario para robustecer a la Organización Mundial del Comercio, en particular, y a la arquitectura multilateral global, en general.

Jesús Seade tiene un amplio conocimiento sobre las economías y las dinámicas comerciales en África, América Latina, Asia, Europa, Medio Oriente y Norteamérica, así como una importante interlocución con los actores más relevantes del comercio mundial. La experiencia del subsecretario en los principales organismos económicos globales —entre los que destacan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la misma Organización Mundial del Comercio— ha dejado constancia de su capacidad en los altos medios comerciales multilaterales.

Seade fue embajador de México frente al GATT y, como tal, ganó para México las importantes disputas comerciales sobre antidumping en el sector cementero y el embargo atunero. Adicionalmente, representó a México como negociador en jefe en la Ronda de Uruguay, que fue el origen de la actual OMC. En ese momento, con las negociaciones en un estado de parálisis, se acordó un cambio del alto mando del GATT. La organización nombró, por consenso, a Peter Sutherland como nuevo director general y al entonces embajador Seade como su nuevo director general adjunto.

El nuevo equipo destrabó y llevó a buen puerto las negociaciones, incluyendo una también exitosa renegociación en beneficio del grupo de los Países Menos Adelantados, principalmente de África —misma que personalmente presidió el subsecretario Seade. De esta serie de negociaciones surgió la creación de la OMC como reemplazo del GATT, en la cual el actual jefe negociador del T-MEC fungió como director general adjunto fundador.

En el Fondo Monetario Internacional (FMI), como asesor senior, impulsó y presidió el manejo de las políticas del organismo en las crisis financieras de Argentina, Turquía y Brasil y negoció una condonación masiva de deuda externa de quince países de África que se encontraban altamente endeudados, confirmando su experiencia en materia de economías en desarrollo, así como sus habilidades negociadoras. Ya antes había fungido como economista principal en el Banco Mundial. En sus puestos en ambas instituciones encabezó misiones de asistencia técnica para más de cincuenta países en África, Medio Oriente y América Latina.

Jesús Seade estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo la maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra, bajo la dirección del Premio Nobel de Economía, James Mirrlees. Su tesis de doctorado se centró en las políticas tributarias óptimas y distribución del ingreso. Fue profesor de cátedra en la Universidad de Warwick, Reino Unido y director fundador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex), así como secretario ejecutivo de la Comisión de Energía Nuclear de México. En Hong Kong fue vicepresidente de la Universidad de Lingnan y en China fue vicepresidente asociado para Asuntos Globales de la Universidad China de Hong Kong-Shenzhen. Adicionalmente, fungió como asesor principal de los secretarios de Servicios Financieros y de Comercio e Industria de Hong Kong, antes de tomar sus funciones en México como negociador en jefe del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC) en 2018.

La nominación del subsecretario Seade a la Dirección General de la OMC por parte del Gobierno de México es un reconocimiento a su experiencia y capacidad para el puesto pero, sobre todo, una muestra del compromiso de nuestro país con el orden multilateral. La candidatura mexicana posiciona a un fuerte candidato con la experiencia y la capacidad para representar los mejores intereses globales en materia de libre comercio, en un momento clave para proteger e impulsar al multilateralismo y la cooperación internacional.