Inicio


 

 

Przywożenie zwierząt domowych do Meksyku

Niniejsza informacja ma na celu zaznajomienie osób, które chcą wwieźć na terytorium Meksyku zwierzęta domowe, takie jak psy i koty, gady, ptaki śpiewające  i ozdobne, fretki i żółwie, z formalnościami oraz wymogami stawianymi przez Biura Inspekcji Sanitarno-Weterynaryjnej (OISA), działające na lotniskach międzynarodowych, przejściach granicznych i w międzynarodowych portach morskich. Należy zaznaczyć, że w Meksyku uważa się za zwierzęta domowe jedynie psy i koty.

Warto wspomnieć, że sieć meksykańskich konsulatów nie jest uprawniona do interweniowania w tego typu procedurach.

Niezależnie od powyższego, meksykańskie Biura Konsularne udzielą informacji dotyczących postępowania związanego z  przywozem zwierząt domowych do Meksyku, stosowanego przez Biura Inspekcji Sanitarno-Weterynaryjnej (OISA), zlokalizowane na lotniskach międzynarodowych, przejściach granicznych i w międzynarodowych portach morskich.

 

1). Dokumenty, które należy przedstawić w OISA.

Należy przedstawić orginał i kopię zaświadczenia zoosanitarnego dla celów wywozu zwierzęcia (świadectwo zdrowia), wystawionego przez właściwe władze państwa, z którego przywożone jest zwierzę lub od lekarza weterynarii z kraju pochodzenia zwierzęcia.

Zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii powinno być wystawione na papierze firmowym, z identyfikacyjnym kodem zawodowym (lub jego odpowiednikiem), w formie drukowanej lub fotokopii, z maksymalnym okresem ważności 10 dni od daty wystawienia.

Nazwisko i adres osoby wysyłającej lub przywożącej, jak również dane identyfikacyjne zwierzęcia i miejce docelowe jego podróży.

Potwierdzenie szczepienia przeciw wściekliźnie, zawierające datę szczepienia i okres ważności. Są zwolnione z tego wymogu zwierzęta poniżej trzech miesięcy.

Zaświadczenie, że zwierzę lub zwierzęta  zostały poddane odrobaczeniu i aplikacji przeciw pasożytom zewnętrznym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wyjazd oraz że nie mają pasożytów zewnętrznych.

Że podczas badania stwierdzono, że zwierzę bylo zdrowe z klinicznego punktu widzenia przez wywozem.

Jeśli podczas weryfikacji dokumentów okaże się, że w zaświadczeniu zdrowotnym pominięto któryś ze wspomnianych wymogów, można przedstawić kartę szczepień (orginał i kopię) zawierającą brakujące informacje lub  skontaktować się z lekarzem weterynarii, który wykona brakujące szczepienia lub aplikacje prewencyjne. W takim przypadku, wynikłe koszty pokryje zainteresowany.

 

2) Fizyczne badanie zwierząt w OISA

Sprawdzenie zgodności fizycznego opisu w zaświadczeniu zdrowotnym ze stanem rzeczywistym (płeć, rasa, maść zwierzęcia) oraz sprawdzenie stanu zdrowia i czy zwierzę  jest wolne od pasożytów zewnętrznych.

Jeśli badanie wykaże obecność pasożytów zewnętrznych, konieczne będzie, aby prywatny lekarz weterynarii zaaplikował odpowiedni zabieg, na koszt osoby przywożącej zwierzę.

 

3). Wystawienie zaświadczenia zoosanitarnego dla celów wwozu zwierzęcia w OISA.

Po wypełnieniu ustalonych wymogów, oficjalny personel OISA sporządzi zaświadczenie zoosanitarne dla celów wwozu zwierzęcia.

Wwiezienie jednego lub dwóch zwierząt jest wolne od wszelkiej opłaty; w przypadku trzech lub więcej zwierząt, opłata za zaświadczenie zoosanitarne wynosi 1.620 pesos meksykańskich, płatne  przez internet lub w okienku bankowym. W przypadku  trzech lub więcej zwierząt, władze celne skierują do hali towarowej, gdzie należy dokonać formalności wynikających z krajowych przepisów importu komercyjnego, a następnie załatwić formalności  w OISA.

 

Dodatkowe wyjaśnienia.

 

Wypełnienie wspomnianych wymogów zoosanitarnych nie zwalnia osoby przywożącej zwierzęta z  formalności i/lub przedstawienia  dokumentów wymaganych przez inne władze.

Nie jest dozwolone wwiezienie legowiska  czy podobnych przedmiotów związanych ze zwierzakiem; dopuszcza się jedynie  wwiezienie porcji zbilansowanego pożywienia, przewidzianej na dzień przylotu.

Oficjalny personel OISA udzieli wszelkich dodatkowych wskazówek przy wjeździe do kraju.

 

Przybycie do kraju bez dokumentów zoosanitarnych.

Zwierzę lub zwierzęta powinny pozostawać w Biurze Inspekcji Sanitarno-Weterynaryjnej do czasu, gdy lekarz weterynarii dokona badania  i poświadczy stan zdrowia a także wykona szczepienie przeciw wściekliźnie oraz prewencyjną aplikację przeciw pasożytom celem dalszych procedur zwiazanych z wwozem zwierzęcia. Może to skutkować zwłoką w czasie oraz kosztami  obciążającymi  właściciela zwierzęcia.

 

Wwóz innych zwierząt niż psy i koty (gad, ptak śpiewający i ozdobny, fretka i żółw)

Należy spełnić specjalne wymogi zawarte w Karcie Wymogów Zoosanitarnych, które są dostępne w formie pisemnej w biurach państwowych Delegatur SAGARPA lub w biurze obsługi w Generalnej Dyrekcji Zdrowia Zwierzecego, pod adresem  Av. Chuauhtemoc 1230, Col. Santa Cruz Atoyac, Del.Benito Juarez, C.P. 03310, miasto Meksyk.

Godziny przyjęć  od poniedzialku do piątku od 9.00-13.00, tel. 01 (55) 5905-1072 lub 0 1800 98 79 879.

 

Można także zasięgnąć informacji o wymogach na stronie internetowej: www.senasica.gob.mx

 

W sprawie dodatkowych informacji, skarg i wniosków dot. Służby Inspekcji Fito-Zoosanitarnych prosimy kontaktować się z:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Col. Hipodromo Condesa, C.P. 06100

Av. Insurgentes Sur No. 489 PH 1

Tel. 01 (55) 3871 8349 lub 3871 8300, wew. 20349, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

* * *

 

Procedimiento para importar mascotas a México en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias (OISA) ubicadas en aeropuertos internacionales, cruceros fronterizos y puertos marítimos internacionales:

 

1)    Revisión documental en la OISA

El usuario deberá presentar el Certificado Zoosanitario de Exportación (Certificado de Salud) original y copia emitido por la Autoridad Federal correspondiente del país de donde llega la mascota, o bien, por un Médico Veterinario, en ambos casos del país de donde procede ésta. 

El Certificado emitido por el Médico Veterinario debe ser en papel membretado, con cédula profesional (o su equivalente), la cual debe presentarse de forma impresa o fotocopia, y deberá tener una vigencia máxima de 10 días de haber sido expedido en el que se indique:

Nombre y domicilio del exportador e importador, así como los datos de identificación de la mascota y destino final de la misma. 

Vacuna de la rabia, indicando la fecha de aplicación y  vigencia de la misma. Quedan exentos de este requisito los animales menores de tres meses de edad.

Que el o los animales han sido sometidos a un tratamiento preventivo contra parásitos internos y externos dentro de los seis meses previos a su movilización y que se encuentran libres de parásitos externos. 

Que a la inspección de la mascota se encontró clínicamente sana previa a la exportación. 

Si durante la verificación documental, en el certificado de salud no se señala alguno de los requisitos mencionado en los  puntos anteriores, podrá presentar la cartilla de vacunación (original y copia), donde incluyan los requisitos faltantes, o bien, contactar a un Médico Veterinario Zootecnista de su confianza que aplique los tratamientos faltantes. En este último caso, los costos que se generen correrán a cargo del interesado.

 

2)    Inspección física de las mascotas en la OISA

Se verificará que la descripción física establecida en el Certificado de Salud coincida con su mascota (sexo, raza, color), además de verificar el estado de salud y que se encuentre libre de parásitos externos.

Si durante la inspección física se detecta que la mascota no está libre de parásitos externos, se requerirá que un Médico Veterinario Zootecnista particular aplique el tratamiento correspondiente, con cargo al importador. 

 

3)    Expedición del Certificado Zoosanitario para Importación en la OISA

Una vez que se haya cumplido con los requisitos establecidos, el personal oficial de la OISA, elaborará el Certificado Zoosanitario para Importación.

Si transporta una a dos mascotas no requiere realizar pago alguno, si transporta tres o más, deberá realizar el pago correspondiente al Certificado Zoosanitario para Importación $1,620.00 vía internet o ventanilla bancaria. Para tres o más, la autoridad de la Aduana ordenará su traslado al área de carga, donde deberá cumplir con la regulación nacional de importación comercial y realizar su trámite en la OISA.

 

Notas Aclaratorias

 

El cumplimiento de los requisitos zoosanitarios señalados, no exime al importador de presentar trámites y/o documentos requeridos por otras autoridades. 

No se permite el ingreso de cama y materiales similares que acompañen a los animales, únicamente se permite el ingreso de la ración del alimento balanceado considerada para el día de arribo. 

Para mayor información, en el puerto de entrada al país, personal oficial de la OISA, le orientará sobre el trámite.

 

Arribo al país sin documentos Zoosanitarios

El o los animales deberán permanecer en la Oficina de Inspección Sanitaria hasta que un médico veterinario los revise y certifique su estado de salud y aplique la vacuna antirrábica y el tratamiento preventivo parasiticida para continuar con el trámite. Esto puede ocasionarte contratiempos y costos que deberá asumir el dueño de la mascota.

 

Importación de animales distintas a perros y gatos (reptil, ave canora y de ornato, hurón y tortuga)

El usuario deberá cumplir con requisitos especiales establecidos en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios, que se expiden por escrito en las oficinas de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA o en el módulo de atención de la Dirección General de Salud Animal ubicado en Av. Cuauhtémoc No. 1230, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F. Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs, Tel.: 01 (55) 5905-1066 y 01 (55) 5905-1072 o al 01800 98 79 879. 

 

Esta información se encuentra disponible en el sitio http://www.senasica.gob.mx/?id=623