Inicio


 

Viajeros de negocios cuya estancia sea de menos de 180 días entran en esta categoría. Para los requisitos ver índice “visas para las personas que desean trabajar en México”.

Osoby udające się do Meksyku w podróż służbową na mniej niż 180 dni traktowani są jak turyści. Dokumenty jakie powinni posiadać znajdują się w punkcie “wizy dla obcokrajowców chcących podjąć pracę w Meksyku”.

* * *

No requerirá visa mexicana el extranjero que desee internarse en México en calidad de Turista, Transmigrante o Persona de Negocios hasta por 180 días y presente alguno de los siguientes documentos:

 

a) Documento que acredite residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen*.

 

* La tarjeta de residencia polaca debe ir acompañada de una traducción al español.

* Las tarjetas de residencia permanente polacas son las que llevan el permiso descrito como “osiedlenie się”.

 

b) Visa válida y vigente de los Estados Unidos de América.

 

c) Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México.

 

d) Certificado que lo acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en que arriba.

 

e) Libreta de mar, si es miembro de la tripulación de la embarcación que arriba a puerto mexicano en travesía internacional. Si el tripulante arriba por vía área para enrolarse en un buque surto en puerto nacional, deberá presentar además de la libreta de mar, documento que acredite su enrolamiento, los datos de la embarcación y el puerto mexicano en el que esta se encuentra.

* * *

Obywatele wszystkich krajów mogą przebywać w Meksyku bez wizy do 180 dni, jeżeli znajdują się tam turystycznie, przejazdem lub w delegacji oraz posiadają jeden z poniższych dokumentów:

 

a) Dokument poświadczający, iż obcokrajowiec zamieszkuje na stałe w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub którymkolwiek z krajów wchodzących w skład Strefy Schengen*.

 

*Polska Karta Pobytu powinna posiadać tłumaczenie na język hiszpański.

* Jako polską Kartę Stałego Pobytu rozumie się tą, która zawiera pozwolenie typu „osiedlenie się”.

 

b) Ważną wizę amerykańską.

 

c) Zaakceptowaną przez Meksyk kartę APEC (ABTC) dla osób podróżujących służbowo.

 

d) Zaświadczenie potwierdzające przynależność do załogi samolotu.

 

e) Książeczkę żeglarską potwierdzającą przynależność do załogi statku odbywającego międzynarodowy rejs. Jeśli członek załogi wjeżdża do Meksyku drogą powietrzną, by stawić się na statku zakotwiczonym w krajowym porcie, powinien dodatkowo potwierdzić to stosownym dokumentem zawierającym informacje dotyczące statku oraz portu, w którym się on znajduje.

* * *

Visas para los turistas de la nacionalidad polaca:

Los ciudadanos polacos pueden internarse en México sin visa hasta por 180 días, si su viaje es de carácter turístico (sin la posibilidad de trabajar o estudiar).

 

Requisitos:

Pasaporte vigente,

Boleto de avión de ida y vuelta,

Uno de los siguientes comprobantes de solvencia económica:

a) Tarjeta de crédito internacional,

b) Efectivo: USD$50.00 por cada día de estancia en México (sin alojamiento),

c) Cheques de viajero.

 

* * *

Wizy dla turystów narodowości polskiej:

Obywatele polscy mogą przebywać w Meksyku bez wizy do 180 dni, jeżeli ich podróż ma charakter turystyczny (bez możliwości podjęcia pracy lub studiów).

 

Wymagania:

Ważny paszport,

Bilet lotniczy w obie strony,

Jeden z poniższych dowodów na posiadanie niezbędnych środków finansowych:

a) Międzynarodowa karta kredytowa,

b) Gotówka: USD$50.00 na każdy dzień pobytu w Meksyku (bez zakwaterowania),

c) Czeki podróżne.

 

 * * *

Visas para los turistas de nacionalidad rusa, turca y ucraniana:

Los ciudadanos rusos, turcos y ucranianos que deseen internarse en México en calidad de Turista, Transmigrante o Persona de Negocios hasta por 180 días pueden obtener una autorización electrónica sin la necesidad de solicitar la visa correspondiente ante la Sección Consular.

La autorización electrónica sólo puede ser utilizada por los que pretendan ingresar a México vía aérea.

La Autorización Electrónica tiene una vigencia de 30 días y es válida para una sola entrada.

La solicitud de Autorización Electrónica se puede obtener en la siguiente página:

 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica

 

Si la solicitud es autorizada, se deberá imprimir el comprobante y presentarlo el día del vuelo en el mostrador de la Aerolínea que realizará el vuelo, ahí el personal de la misma la verificará.

 

* * *

Wizy dla obywateli Rosji, Turcji i Ukrainy:

 

Obywatele Rosji, Turcji oraz Ukrainy, którzy zamierzają przebywać w Meksyku  turystycznie, przejazdem lub w delegacji, a okres ich podróży nie przekroczy 180 dni, mogą uzyskać elektroniczną zgodę na wjazd bez konieczności starania się o wizę w Sekcji Konsularnej.

Zgoda elektroniczna jest wyłącznie dla osób odbywających podróż do Meksyku drogą lotniczą.

Zgoda elektroniczna jest ważna przez 30 dni i tylko na jeden wjazd.

Zgodę elektroniczną można uzyskać na następującej stronie elektronicznej:

 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Solicitud_de_Autorizacion_Electronica

 

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, należy wydrukować potwierdzenie, a następnie przedstawić je w dniu wylotu na stanowisku odpowiednich linii lotniczych, wówczas personel linii dokona weryfikacji dokumentu.

 

En cualquier situación diferente a las mencionadas deberá contactar directamente a la Sección Consular de la Embajada.

W pozostałych sytuacjach należy zgłosić się bezpośrednio de Sekcji Konsularnej Ambasady.