Inicio


CONVOCATORIA: Proyecto conjunto entre Embajada de México en Polonia y UANL de Monográfico sobre Relaciones México – Europa Central.

La Embajada de México en Polonia, tiene el agrado de informar sobre la Convocatoria que se realiza de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Nuevo León, relativa a la publicación de un monográfico de la revista “Política, Globalidad y Ciudadanía”, que estará dedicado a las relaciones entre México y Europa Central.

La revista “Política, Globalidad y Ciudadanía” es una publicación científica, arbitrada e indizada (Latindex, entre otros), con periodicidad semestral, dedicada a la divulgación de producción científica de disciplinas relacionadas con las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales. En el caso de este número en particular, se busca publicarse en el mes de enero de 2021.

 El objetivo del proyecto es la producción bibliográfica actualizada, con colaboraciones tanto mexicanas como extranjeras, que ayuden a visibilizar aún más, el potencial de las relaciones bilaterales con esta importante subregión, en particular en los temas de:

• México y la noción de Europa Central en el contexto de la UE

• Política Exterior México-Europa Central: historia y actualidad.

• Renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y sus implicaciones para la relación México-Europa Central.

• Relaciones económicas bilaterales entre México y Europa Central como estrategia de diversificación.

• Lazos culturales y de cooperación entre México y Europa Central.

 

TIPO DE ARTÍCULOS ACEPTADOS 

Los autores pueden postular a Revista Política, Globalidad y Ciudadanía dos tipos de artículos: Originales resultados de proyectos de investigación científica y tecnológica, y revisiones bibliográficas. 

• Artículos de investigación científica y tecnológica: Documentos que presentan de manera, detallada, los resultados originales de proyectos de investigación terminada. La estructura contiene título, resumen, abstract, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Debe presentar 30 referencias, preferiblemente, citando a otros artículos de revistas científicas, los cuales deben estar citados al interior del documento. Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación.  

 

• Artículos de Revisión: Documentos resultantes de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los hallazgos de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

 

INSTRUCCIONES Y ENVÍO DE PROPUESTAS 

Para realizar el envío correctamente debe consultar las Normas para la presentación de originales de la Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, anexadas a la presente convocatoria (http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index). La Revista Política, Globalidad y Ciudadanía se encuentra indexada en DOAJ y Latindex. 

Los artículos podrán ser escritos en español y/o en inglés y serán sometidos a revisión por pares siguiendo el esquema doble ciego (ver proceso de evaluación por pares). Los artículos se enviarán a través del correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo./ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., con copia a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

 

No se aceptará ningún otro medio de envío ni se mantendrá correspondencia sobre los originales no enviados a los correos señalados o en otros formatos. En el asunto debe colocarse Monográfico Crisis Política y Comunicación. 

                                                           

 

FECHAS IMPORTANTES  

• Fecha de inicio para el envío de artículos: Julio 1, 2020 

• Fecha límite para el envío de artículos: Septiembre 7, 2020. Si necesita mayor tiempo para su envío, consultar con la Embajada de México en Polonia

 

Correos y página de la Revista “Política, Globalidad y Ciudadanía”. 

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

http://revpoliticas.uanl.mx/RPGyC/index.php/RPGyC 

 

***

 

OGŁOSZENIE:  Zapraszamy do składania propozycji artykułów do Monografii na temat relacji Meksyk - Europa Środkowa, wspólnego projektu Ambasady Meksyku w Polsce i UANL.

 

Ambasada Meksyku w Polsce wspólnie z Uniwersytetem Autonomicznym w Nuevo León z zachęca do przesyłania artykułów naukowych, do publikacji w monografii magazynu „Polityka, globalność i obywatelskość”, która będzie poświęcone stosunkom Meksyku z Europą Środkową.

 

Magazynu „Polityka, globalność i obywatelskość” jest to publikacją naukową, recenzowaną i indeksowaną (między innymi przez Latindex),  ukazująca się co sześć miesięcy, zaangażowana w upowszechnianie naukowej produkcji dyscyplin związanych z Naukami Politycznymi i Stosunkami Międzynarodowymi. W przypadku tego konkretnego numeru publikacja ma mieć miejsce w styczniu 2021 r.

 

Celem projektu jest zaktualizowana produkcja bibliograficzna, przy współpracy meksykańskiej i zagranicznej, która pomaga jeszcze bardziej uwidocznić potencjał stosunków dwustronnych z tym ważnym podregionem, szczególnie w obszarach:

 

• Meksyk i pojęcie Europy Środkowej w kontekście UE 

• Polityka zagraniczna Meksyk-Europa Środkowa: historia i aktualne wydarzenia.

• Renegocjacja Umowy o Wolnym Handlu między Meksykiem a Unią Europejską (TLCUEM)  i jej konsekwencje dla relacji Meksyk-Europa Środkowa.

• Dwustronne relacje gospodarcze między Meksykiem a Europą Środkową jako strategia dywersyfikacji. 

• Więzi kulturowe i współpracy między Meksykiem a Europą Środkową.

 

RODZAJ AKCEPTOWANYCH ARTYKUŁÓW

Autorzy mogą przesłać do magazynu „Polityka, Globalność i Obywatelskość” dwa rodzaje artykułów: pierwotne wyniki badań naukowych i technologicznych oraz artykuły bazujące na materiałach źródłowych.

• Artykuły prezentujące wyniki badań naukowych i technologicznych (Artículos de investigación científica y tecnológica): prace przedstawiające szczegółowo pierwotne wyniki zakończonych projektów badawczych. Struktura składa się z: tytułu, streszczenia, abstraktu, wprowadzenia, metody, wyników, argumentacji, wniosków i odniesień. Artykuł powinien zawierać 30 źródeł, a inne artykuły z czasopism naukowych, na które autor się powołuje, muszą być przytoczone w pracy. Artykuł naukowy to raport pisemny i opublikowany, który opisuje oryginalne wyniki badań.

 

• Artykuły bazujące na źródłach (Artículos de Revisión): prace są rezultatem  badań, w których analizuje się, systematyzuje i łączy wyniki już opublikowanych lub niepublikowanych badań w dziedzinie nauki i technologii w celu ukazania postępu i trendów rozwojowych. Charakteryzuje się dokładnym przeglądem bibliograficznym co najmniej 50 pozycji.

 

INSTRUKCJE I SKŁADANIE PROPOZYCJI

Aby wysłać odpowiednio pracę, należy zapoznać się z Regulaminem składania prac magazynu naukowego „Polityka, Globalność i Obywatelskość”, dołączonym do niniejszego ogłoszenia (http://revpoliticas.uanl.mx/index.php/RPGyC/index). Magazyn „Polityka, Globalność i Obywatelskość” jest indeksowany w DOAJ i Latindex.

Artykuły mogą być napisane w języku hiszpańskim i/lub angielskim i zostaną następnie poddane poufnej recenzji w trybie double-blind review (recenzenci nie znają danych autora tekstu, a autor nie wie, kto recenzował jego pracę). Artykuły należy wysłać drogą e-mailową na adres: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo./ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. z kopią na adres Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Żadne inne sposoby doręczenia nie będą akceptowane. Ponadto, nie będzie prowadzona korespondencja odnośnie oryginałów niewysłanych na wskazane skrzynki e-mailowe lub wysłanych w innych formatach. W temacie należy podać „Monográfico Crisis Política y Comunicación” (Monografia Kryzys Polityczny i Komunikacja). 

 

WAŻNE DATY:

• Data rozpoczęcia przyjmowania artykułów: 1 lipca 2020 r.

• Ostateczny termin wysłania artykułów: 7 września 2020 r. W razie potrzeby przedłużenia czasu składania artykułów prosimy o kontakt z Ambasadą Meksyku w Polsce. 

 

Kontakt e-mailowy i oficjalna strona magazynu „Polityka, Globalność i Obywatelskość”.

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

http://revpoliticas.uanl.mx/RPGyC/index.php/RPGyC