Home


 

AVI PIBLIK

 

Akoz eta alèt ki genyen nan vil la, yo konnen

 

Anbasad Meksiken an Ayiti ap rete fèmen jiska yon lòt avi

 

 

Anbasad Meksiken an pral anonse atravè rezo sosyal li yo ak sit entènèt li yo reouvèti li yo ansanm ak dat pou repwograme randevou pou pwosedi ki pa t kapab fèt.

 

 

Mèsi pou konpreyansyon w.

 

Tout randevou yo pran sou systèm sa ki se MICONSULADO

 

ENPÒTAN : Akòz sitiyasyon aktyèl, demand pou viza kout (vizitè ak touris) fè yon kampe. Pou tout lot sa nou ta vle vin regle nan ambasad la plas yo limite, men nap jwenn randevou disponib sou systèm MICONSULADO a chak mwa e sou sit  sa : https://citas.sre.gob.mx 

 

Tout pwosesis nap fè swa pou viza oubyen legalizasyon nap bezwen yon randevou ke nap kapab pran sou systèm MiConsulado sou sit sa https://citas.sre.gob.mx

 

Randevou a PÈSONÈL epi li GRATIS.

 

Akòz gwo demann pou sèvis nan seksyon konsila a, randevou yo fini byen vit aprè yo fin mete yo sou systèm nan . Sa vle di , si meni an pa afiche opsyon pou pran randevou nan biwo  konsila Pòtoprens la, kantite randevou maksimòm pou mwa a fini.

 

Nou envite w rete swiv rezo sosyal nou yo kote yo toujou anonse  ki jou anbasad la ap mete nouvo randevou sou sistèm nan:

 

Facebook : Embamex Haiti

Twitter / X : @EmbamexHaiti

 

Sistèm MiConsulado a louvri 24 sou 24, 7 jou sou 7.

 

Nenpòt moun ki vle aplike pou yon viza dwe pran yon randevou epi ale pèsonèlman nan Seksyon Konsila Anbasad Meksik la an Ayiti ak dokiman ki nesesè pou depoze demand la.

 Pa gen okenn opsyon pou aplike pou viza Meksiken sou Entènèt. Menm jan an tou, frè wap gen pou peye pou yon sèvis nan konsila ap peye ak lajan cash.

 

ATANSYON: Yo entèdi moun pran randevou pou moun, sa a ka lakoz ou pèdi randevou a.

 

Kondisyon enpòtan pou pwosesis viza minè (anba 18 ane) :

 

Pou minè kap gen pou  aplike pou yon viza Meksiken lap prezante batistè li epi ale nan randevou a akonpaye ak tou de paran yo, paran yo apgen pou prezante on pyès ki pou idantifye yo e ke pyès sila a pa dwe ekspire.

 

Nan ka on paran ki pap ka prezan jou randevou a , minè a dwe akonpaye pa yon lot adilt kap gen yon manda ke paran minè a ap ba li pou sa osinon si youn nan paran yo mouri fok nou prezante ak sètifika desè a.

 

Men kondisyon pou diferan kalite viza ki ka trete nan Anbasad Meksik an Ayiti:

 

Si w gen otorizasyon imigrasyon Meksiken an (NUT), ou gen 30 jou pou w etabli kontak ak anbasad la, men otorizasyon an valab pou 6 mwa, pandan tan sa a ou dwe pran yon randevou atravè sistèm MiConsulado nan https://citas.sre.gob.mx

 

Sèlman, nan ka ou gen yon otorizasyon NUT ki pral ekspire (sa vle di li gen plis pase 5 mwa), ou ka ekri ambasad la  nan email sa: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  ki gen ladann yon kopi lèt  la  pou yo ka revize  epi pou ka baw randevou.

 

      Pwosesus pou mande yon viza.

Tout moun kap fe demand yo dwe parèt an pèsòn nan Konsila  ak yon konfimasyon  randevou epi ranpli kondisyon sa yo:

 

1. Paspò valid ak yon kopi.

2. Fòm aplikasyon viza, byen ranpli. KLIKE LA

3. Yon foto paspò (gwosè paspò), sou yon Fon blan, plen figi, fwon klè, san linèt.

4. Dokiman imigrasyon Meksiken (NUT).

5. Egzijans sa yo depann de ki tip viza ou vin mande: 

a) Nan ka wap fè yon demand viza pou travay, ou dwe pote nan ambasad la orijinal ak kopi lèt travay la epi wap akompanye li ak yon pyès idantite moun ki baw kontra a

b) Nan ka se yon demand viza pou regroupman fanmi ou dwe kapab pwouve kisa moun nan ye pou ou (ak maryaj oubyen , batistè ou akt de nesans,) ak yon kopi kat idantite valid moun ki fè demand la

Si dosye a konplè epi yo aksepte demand ou an, paspò an ap rete nan Konsila jiskaske w resevwa rezilta entèvyou konsil la.

6. Wap gen pouw peye $53 USD pou frè konsila  nan jou randevou a.

 

 

 

Tout sitwayen ayisyen bezwen yon viza pou antre Meksik ( touris, vizit ou tranzit).  

Nou kanpe  aplikasyon pou viza  (vizitè ak touris) pou rès pwosesis yo gen plas limite, sepandan nouvo randevou yo toujou disponib chak mwa nan sit Miconsulado.

Si ou gen yon lot nasyonalite e ou bezwen konnen siw bezwen viza pouw rantre Meksik, ou kapab monte sou lyen sa : https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-para-mexico/

Sa nou dwe konnen ke kèlkeswa etranje (oubyen kèkeswa nasyonalite ou nenpot ki  paspò kew genyen ki gen viza antre miltip  oubyen gen yon kat rezidans de nenpot ki peyi sa yo : Etazini, Angletè, Kanada, japon, yon peyi ki nan espas Schengen nan, rezidan pèmanan Chili, Kolonbi oswa Perou pa bezwen viza pou antre sou teritwa meksiken an. Sèlman montre kat rezidans la  oubyen yon paspò valid ak otorite imigrasyon meksiken yo lè wap rantre Meksik.

 

Pwosesis pouw fè yon demand viza :

      Tout moun yo dwe pran randevou sous systèm MiConsulado ki sou paj sa: https://citas.sre.gob.mx  epi ale nan konsila a nan dat li pran randevou kote lap prezante pyès sa yo mande yo :

 

1.      Paspò ki valid ak yon kopi

2.     Fòmile èdemand viza ki tou ampli. KLIKE LA

3.     Yon foto idantite, fon blan, san linèt.     

4.     Akredite kondisyon anba youn nan sipozisyon sa yo :

 

Opsyon 1 (Eradikasyon) :

§     Yon lèt travay ki stab e ki montre pou pi piti kew gen 2 lane depiw ap travay ak ;

§     Yon byen (teren, kay oubyen machin) ki gen pou piti 2 lane depiw pwosede li.

 

Opsyon 2 (Sous revnu lajan ou) :

§     Atestasyon bankè ak relve kont lan pou twa (3) dènye mwa yo ak yon balans minimòm  ($4,400 USD oswa 587, 732 HTG apeprè) ki reprezante 300 jou salè minimum nan peyi meksik ak;

§     Fich peyman pèsonèl pou twa (3) dènye mwa yo, akonpaye pa yon sètifika travay ki mansyone non konplè, pozisyon ou okipe, tan ou gen nan travay la, dire kontra a ak salè mansyèl (brit ak nèt) ak yon revni minimòm ($1,467 USD oswa 195, 911 HTG apeprè).

Opsyon 3 (Lèt envitasyon) :

 

Moun ki genyen lèt envitayon dwe vini nan ambasad la ak li jou randevou a (orijinal) yon enstitisyon piblik oswa prive ki envite moun ou etranje a patisipe nan yon aktivite san peman nan Meksik. Lèt la dwe genyen, san okenn eksepsyon, enfòmasyon sa yo:

Non konplè ak nasyonalite aplikan an.

§ Non konpayi ak objè etablisman an

§ Ranpli adrès ak detay kontak etablisman an.

§ Enfòmasyon sou aktivite aplikan an pral fè oswa sou pwojè li pral patisipe an.

§ Dire ak dat apwoksimatif fini aktivite yo dwe fè a.

§ Angajman enstitisyon an non sèlman pou kouvri depans vwayaj ak akomodasyon moun ki konsène yo nan teritwa Meksiken an, men tou pou asire yo retounen nan peyi orijin yo.

§ Kopi dokiman idantite moun ki siyen lèt la.

§ Nan ka yon enstitisyon prive fè envitasyon an, yo dwe prezante orijinal la ak yon kopi deklarasyon kont labank oswa envèstisman enstitisyon an, san okenn eksepsyon, ak yon balans mwayèn mil jou salè minimòm nan Meksik ($14, 670 USD oswa 1, 959, 110 HTG apeprè) pou 12 dènye mwa yo. REMAK: Enstitisyon piblik Meksiken (enstitisyon gouvènman) ak enstitisyon edikasyonèl yo egzante de egzijans sa a.

§ Orijinal ak kopi dokiman ki pwouve ke envite a gen eksperyans, kapasite, konpetans oswa konesans ki nesesè pou fè aktivite yo envite l la. Egzanp: Nan ka moun ki pale, yo dwe gen yon diplòm inivèsite oswa prèv ki pwouve eksperyans yo nan sijè a. Pwofesyonèl, atis, kreyatè ak mizisyen dwe prezante yon diplòm oswa akreditasyon ki rekonèt yo kòm sa yo ye a.

 

 FOK NOU SONJE : 

Yon fwa yo bay viza a, li valab pou sis mwa ak plizyè antre.

· Pran yon randevou nan anbasad la pa asire ke yap akòde ou viza a, sa depann de lwa ak kondisyon yo konfòmite ak kondisyon yo ak yon entèvyou konsila ki satisfezan.

· Yo dwe verifye prèv ekonomik chak aplikan endividyèlman oswa pa mari oswa madanm yo, prezante tou sètifika maryaj la. Se sèlman moun ki poko gen 18 an ki ka verifye solvabilite pa youn nan paran yo oswa pa yon gadyen ki prezante dokiman legal ki akredite li kòm sa yo.

· Seksyon Konsila Anbasad Meksiken an Ayiti rezève dwa pou yo pa bay viza yo mande a.

· Seksyon Konsila a konseye w pa achte tikè avyon AVAN ou genyen viza w, pou w evite nenpòt enkonvenyan ke nou pa kapab responsab.

· Yon fwa pwosesis la fini, paspò w ap rete nan seksyon konsila a jiskaske rezilta entèvyou konsila a rive jwenn ou.

· Tout egzijans yo dwe soumèt an orijinal epi yo dwe genyen yon kopi.

 

 

 

KLIKE LA a pou telechaje pwosedi a.

 

 

Pwosesis pou yon demand viza etidyan:

Tout aplikan yo dwe pran yon randevou atravè sistèm MiConsulado sou paj https://citas.sre.gob.mx epi ale pèsonèlman nan Seksyon Konsila Anbasad la jou randevou yo, pou prezante tout kondisyon pwosedi yo.

Yon fwa yo te bay viza a, pati ki enterese a ap gen 180 jou pou vwayaje nan Meksik epi aplike pou kat rezidans nan Biwo Migrasyon Meksiken an (INM).

Tcheke lè ak kote biwo imigrasyon Meksiken yo nan lyen sa a: https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/horario-y-oficinas-del-inm

Tout minè yo dwe akonpaye pa paran yo, ki dwe prezante yon orijinal ak yon kopi yon pyès idantite ki valab, ansanm ak yon kopi batistè minè ki pwouve (orijinal ak kopi). Si tout fwa paran minè a pa ta nan peyi a, li dwe voye yon manda bay moun ki responsab timoun nan ki ekri an espanyòl. Tou de paran yo dwe prezan epi siyen fòm aplikasyon viza a oswa, nan absans yo, moun ki responsab timoun nan  dwe prezante tèt li ak dokiman ki akredite li kòm sa yo.

Kondisyon yo dwe prezante yo se:

 1. Paspò valab ak yon kopi.

2. Fòm aplikasyon viza, byen ranpli. KLIKE LA

3. Yon foto paspò (gwosè paspò), sou yon fon blan, plen figi, fwon klè, san linèt,

4. Orijinal ak kopi sètifika inivèsite Meksiken an oswa lekòl la, ki endike:

a)    ti non konplè (yo) ak premye non (yo) elèv la;

b)   nivo ak zòn espesyalite yo chwazi;

c)    dire etid yo (presize dat yo);

d)   frè enskripsyon ak frè ekolaj chak mwa OSWA nan ka se yon echanj inivèsite, orijinal la ak yon kopi sètifika ki sòti nan inivèsite ayisyen an;

e)    Inivèsite Meksiken oswa detay kontak lekòl (lèt sou papye antèt)

Nan okenn sikonstans yo pap aksepte yon lèt resevwa pa imèl, eskanè oswa ak yon siyati elektwonik. Si w pa resevwa lèt ou oswa si w manke enfòmasyon, tanpri kontakte lekòl ou a pi vit posib.

5. Prèv finansye original ak kopi.  Kandida a dwe prezante dokiman sipò ki sètifye ke sitiyasyon finansye li pèmèt li etidye Meksik:

A. Deklarasyon kont labank  ak yon relve kont lan sou pou twa (3) dènye mwa yo ak yon balans minimòm de mil jou salè minimòm nan Meksik ($14, 670 USD oswa 1, 959, 110 HTG apeprè) oswa fich peman pèsonèl pou twa (3) dènye mwa yo ak yon salè mansyèl (brit ak nèt) nan yon santèn jou salè minimòm nan Meksik ki reprezante  $1, 467 USD oswa 195, 911 HTG apeprè).

B. Elèv la ka prezante prèv li  jwenn yon bous pou etid valid pa enstitisyon edikasyonèl la, complete pa deklarasyon kont labank ki koresponn ak twa dènye mwa yo.

REMAK ENPÒTAN: Se sèlman moun ki poko gen 25 an ke paran yo ap kapab ba  yo yon prè finansye anplis kondisyon ki anwo yo, dwe prezante yon lèt angajman ak prèv idantite.

Moun ki gen bous pou etid gouvènman Meksiken an  pa bezwen prezante prèv ekonomik la se Ministè Afè Etranjè Meksiken an (SRE) ki ap gen pou fè sa ak konsila.

6. Frè pèman lajan kach $53 USD pou frè konsila jou randevou w la.

Tout pwosedi ki gen rapò ak jwenn pèmi rezidans yo fèt dirèkteman pa Biwo Migrasyon Meksiken an (INM).

 

 

Ou ka konsilte lis peyi ki pa gen viza pou moun ki gen paspò diplomatik, ofisyèl oswa sèvis sou lyen sa a: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672397/Lista_R_gimen_no_ordinario_sep_2021.pdf

Si w gen yon paspò ki sòti nan yon peyi ki pa gen yon akò pou dispans viza ak Meksik, w ap bezwen aplike pou yon viza diplomatik oswa ofisyèl.

Kondisyon yo se jan sa a:

• Paspò diplomatik oswa ofisyèl nan bon kondisyon ak valab nan dat antre nan Meksik, osi byen ke yon kopi lizib paj paspò yo ki gen idantite ak siyati aplikan an.

• Fòm aplikasyon viza, byen ranpli epi siyen. KLIKE LA

• Yon foto idantite resan an koulè, san linèt, sou yon fon blan ak fas a, gwosè paspò.

• Yon orijinal nòt vèbal Ministè Afè Etranjè ak Kilt ki sòti - oswa pa korespondan enstitisyon entènasyonal la - ki gen enfòmasyon sa yo: detay aplikan an, rezon pou vwayaje, dat prevwa arive ak dire rete a.

Si wap vwayaje avèk fanmi ou (pitit, madanm oubyen mari), mou yo dwe ranpli kondisyon ki anwo yo, e ajoute ak de nesans oubyen ak maryaj ki ekri non moun nan byen klè

Yon fwa kondisyon yo satisfè, yo dwe voye yo nan imel la Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. pou plasman nan yon dat pou fè pwosedi a.

Si w pral fè pati yon misyon diplomatik nan Meksik, nou fè w konnen ministè w oswa òganizasyon entènasyonal ou dwe kontakte Sèvis Pwotokòl Ministè Afè Etranjè Meksik pou mande otorizasyon. Si manm fanmi w ap vwayaje avèk ou, yo dwe mete yo nan otorizasyon an. Yon fwa yo resevwa dokiman an, ou ka kontakte nou pa imel pou pran yon randevou.

 

Yon etranje ki vle vin fè yon demand viza Meksik  nan kad yon vizit relijye   dwe prezante yon lèt ke Ministè Enteryè Meksiken an (SEGOB) bay  epi pou yo ka egzante yo prèv  ekonomik yo. Kondisyon pou jwenn dokiman sa a wap jwenn li  sou paj https://www.gob.mx/tramites/ficha/anuencia-u-opinion-favorable-para-ministros-de-culto-y-asociados-religiosos-de- orijin -etranje/SEGOB891

Nan absans yon lèt konsantman, li pral nesesè pou sitwayen etranje nan kad yon sejou relijye yo prezante yon lèt envitasyon nan men yon òganizasyon relijye ki mansyone dire a estime nan sejou a, ak angajman enstitisyon an pou kouvri. depans pou viv moun ki konsène a ak sa pou asire li retounen nan peyi orijin lan. Lèt envitasyon an dwe akonpaye pa dokiman sa yo:

- Kopi dokiman idantite moun ki siyen lèt la, avèk foto li ak siyati li.

- Deklarasyon kont labank pou douz (12) dènye mwa yo nan enstitisyon sa a ak yon balans minimòm de mil jou salè minimòm nan Meksik ($10, 640 USD oswa 1, 562, 388 HTG anviwon.

 

Pwosesis pou yon demand viza:

Tout aplikan yo dwe pran yon randevou epi vini pèsonèlman nan Seksyon Konsila Anbasad la nan jou randevou yo a, pou prezante kondisyon sa yo:

1. Paspò valab ak yon kopi.

2. Fòm aplikasyon viza, byen ranpli. KLIKE LA

3. Yon foto paspò (gwosè paspò), sou yon background blan, plen figi, fon klè, san linèt, kole sou fòm aplikasyon an.

4. Lèt konsantman Ministè Enteryè Meksiken an (SEGOB) bay ki satisfè kondisyon ki anwo yo

5. Frè pèman lajan kach $53 USD pou frè konsila jou randevou w la.

 

Se biwo igmirasyon ki nan meksik (INM) ki bay lòd pou yo bay typ viza sa.

Pou fè pwosedi sa a, ou dwe mande yon randevou atravè sistèm MiConsulado sou sit: https://citas.sre.gob.mx epi prezante tèt ou an pèsòn jou randevou a, prezante kondisyon sa yo:

1. Paspò valab ak yon kopi.

2. Fòm aplikasyon viza, byen ranpli. KLIKE LA

3. Yon foto paspò (gwosè paspò), sou yon fon blan, plen figi, fwon klè, san linèt..

4. Orijinal ak kopi sètifika pèt la te depoze nan lapolis oswa otorite konpetan kote yo te vòlè, pèt oswa destriksyon kat rezidans lan.

5. Kat rezidans orijinal (nan ka destriksyon pasyèl)

6. Fè pèman lajan kach $53 USD nan konsila jou randevou w la.

 

Viza a  valab pou yon sèl antre nan peyi a epi, yon fwa  ou rive Meksik, ou  gen 30 jou pou ale nan biwo imigrasyon ki pi pre a pou trete kat rezidans  la ankò.

Si yo gen otorizasyon, yo pral bay viza a nan pwochen 7 jou travay yo.

 

 Toujou swiv Anbasad la sou Facebook EmbamexHaiti ak Twitter @EmbamexHaiti

---ooo0O0ooo---