Inicio


HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN MEXICO EN DE EUROPESE UNIE

In juli 2000 trad de Vrijhandelsovereenkomst (VHO), die de handelsbetrekkingen tussen Mexico en de EU regelt, in werking. Het was de eerste vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en een land in het Amerikaans continent. Het bevat specifieke hoofdstukken over toegang tot markten voor overheidsopdrachten, mededinging, intellectuele eigendomsrechten en investeringen. De VHO is een instrument ter bevordering van de groei van de handels- en investeringsstromen tussen Mexico en de Europese Unie.

Van 1999 tot 2015 groeide de handel tussen Mexico en de EU met 235%. De Mexicaanse export naar de EU steeg met 233%, terwijl de EU-export naar Mexico in dezelfde periode steeg met 236%.

In 2015 daalde de Mexicaanse invoer uit de EU met 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de Mexicaanse export naar de EU in dezelfde periode met 10,5% daalde.


CIJFERS VAN HANDELSBETREKKINGEN MEXICO-EUROPESE UNIE


In 2015 was de totale handel tussen Mexico en de EU €59.970 miljoen. Mexico had een aandeel van 1,5% van de totale handel van het communautaire blok. Het is de 14de grootste handelspartner van de EU. De EU blijft de derde handelspartner van Mexico.

De handelsbalans Mexico-EU vertoonde in 2015 een overschot van €14.355.000 voor de Europeanen.

De handel tussen beide partijen laat zien dat de EU de op één na grootste exportmarkt is van Mexico, na de Verenigde Staten, en de derde grootste bron van invoer, na de Verenigde Staten en China.

In 2015 bedroeg de Mexicaanse export naar de EU €19.307.000, met een aandeel van 1,1% van de totale EU-invoer. Daardoor staat Mexico op de 19de plaats als EU-leverancier ter wereld. De Mexicaanse export bestond vooral uit mineralen en koolwaterstoffen (18,9%); machines en elektrische apparatuur (18,4%); voertuigen en vervoersmiddelen (14%); kernreactoren en ketels (12,2%); fotografische en optische (10,6%) instrumenten; en mineralen, slakken en assen (2,8%).

In dezelfde periode bedroeg de EU-export naar Mexico €33.662.000, wat ons land positioneert als 15de bestemming, met een aandeel van 1,9% van deze export. Deze bestond vooral uit machines en elektrische apparatuur (57,1%); voertuigen (10,4%); farmaceutische producten (5,4%); mineralen en koolwaterstoffen (5,4%); kunststof en derivaten (4,0%).

De Europese import in Mexico (2015) kwamen vooral uit Duitsland 13.762,3 miljard dollar, Italië 5.217 miljard dollar, Spanje 4.753,2 miljard dollar, Nederland 3.688 miljard dollar, Frankrijk 3.786,1 miljard dollar, Verenigd Koninkrijk 2.513,4 miljard dollar, Zweden 1.047,9 miljard dollar en Ierland 1.584 miljard dollar.

De EU is de tweede grootste bron van directe buitenlandse investeringen geaccumuleerd in Mexico met 168.806,20 miljard dollar (3S16), wat neerkomt op ongeveer 37% van de totale directe buitenlandse investeringen in Mexico sinds 1999.

In 2015 kreeg ons land een totaal van 32.056 miljard dollar buitenlandse investeringen, waarvan 8.726 miljard dollar of 27% afkomstig uit de Europese Unie. De belangrijkste investeerders waren Spanje (3.223 miljard dollar); Duitsland (1.417 miljard dollar); België (860 miljard dollar); Nederland (727 miljard dollar); Italië (722 miljard dollar); Frankrijk (698 miljard dollar); Verenigd Koninkrijk (589 miljard dollar); Luxemburg (280 miljard dollar).

De belangrijkste investeerders van de Europese Unie in Mexico zijn (1S2016): Spanje (5.767 bedrijven); Nederland (2.308 bedrijven); Italië (1.954 bedrijven); Duitsland (1.914 bedrijven); Frankrijk (1.710 bedrijven); Verenigd Koninkrijk (1.611 bedrijven); Luxemburg (462 bedrijven); België (393 bedrijven).

Mexico en de EU hielden op 13 en 14 juni 2016 de eerste onderhandelingsronde over de modernisering van de algemene overeenkomst in het centrum van Brussel, België. Van 22 tot 25 november 2016 vond de tweede onderhandelingsronde plaats in Mexico-stad. Voor meer informatie over de onderhandelingsronde wordt verwezen naar het persbericht van het Ministerie van Economische Zaken over de tweede onderhandelingsronde.


 

 

ECONOMISCHE BEVORDERING  

De investeerders en leveranciers die willen deelnemen aan een vakbeurs of tentoonstelling in België, kunnen hieronder de tentoonstellingskalenders in Brussel (2017) en enkele nuttige links vinden.

http://www.tradefairdates.com/Fairs-Brussels-Capital-R146-T2-S1.html

http://www.brussels-expo.com/en/events/

In 2015 vieren we de 55ste verjaardag van de oprichting van de bilaterale betrekkingen tussen Mexico en de Europese Unie en de 15de verjaardag van de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst en het Vrijhandelsakkoord (Tratado de Libre Comercio, TLCUEM). Naast deze twee verdragen hebben Mexico en de EU sinds 2010 een strategisch partnerschap dat de EU slechts met 10 landen in de wereld heeft en een gezamenlijk uitvoeringsplan dat inhoud geeft aan het partnerschap.

De overeenkomst voor economische associatie, politieke coördinatie en samenwerking tussen Mexico en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (algemene overeenkomst of kaderovereenkomst) werd op 8 december 1997 ondertekend en trad in 2000 in werking. Het bevat drie grote hoofdstukken: economisch-commercieel, politieke coördinatie en samenwerking.

Het strategisch partnerschap en het gezamenlijk uitvoeringsplan preciseren de verschillende thema’s van gemeenschappelijk belang voor beide partijen, zoals sociale samenhang, regionale ontwikkeling en decentralisatie, migratie, economische samenwerking, milieu, strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, informatie-uitwisseling over gezondheid, wetenschappelijke en culturele samenwerking en een betere coördinatie in internationale fora.

Maar de dynamiek van de internationale omgeving vraagt om een meer geïntegreerd en krachtig nieuw bilateraal kader om het belang van Mexico voor de EU te consolideren, met instrumenten om de economische en commerciële uitwisselingen met de EU en een betere interactie inzake prioritaire thema’s te bevorderen.

De Mexicaanse President Peña Nieto en de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie hebben besloten om de vrijhandelsovereenkomst Mexico-EU bij te werken en uit te breiden, om van daaruit de algemene overeenkomst en het gezamenlijk uitvoeringsplan van de strategische associatie ook te moderniseren. Mexico en de EU willen beiden de vrijhandelsovereenkomst versterken en verbeteren, wat zal bijdragen tot meer winstgevende investeringen.

De herziening van de bilaterale relatie is gebaseerd op een gedeelde visie van de EU en Mexico die streeft naar: 1) Een verhoging van de gemeenschappelijke welvaart; 2) Het versterken van onze rol als internationale actoren met mondiale verantwoordelijkheid; en 3) Het verstevigen van de banden tussen onze samenlevingen. Het respect voor de democratische beginselen en de fundamentele rechten van de mens en de strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens zijn essentiële elementen van de bilaterale relatie.

De vernieuwing houdt rekening met drie factoren: (1) het werkelijke gewicht van Mexico als mondiale en systemische speler; (2) de recente interne ontwikkelingen in de EU en de uitbreiding; (3) de geopolitieke dynamiek en de aanwezigheid van opkomende economieën die een nieuw evenwicht vereisen.

Gemengde Parlementaire Commissie EU-MEXICO


Van 18 tot 20 februari werd de XVIII vergadering van de Gemengde Parlementaire Commissie (GPC) EU-Mexico gehouden in Mexico-stad. Tijdens de vergadering werd de politieke en economische situatie van de EU en Mexico behandeld en ook de modernisering van de algemene overeenkomst in zijn drie pijlers (politieke dialoog, samenwerking en handel); de situatie van de mensenrechten in Mexico en de EU; veiligheid en transnationale georganiseerde criminaliteit (terrorisme, drugshandel, wapenhandel en mensenhandel); de huidige status van de naleving van de millenniumdoelstellingen van de VN en de nog te behalen uitdagingen en; klimaatverandering: diagnose van het resultaat van COP 20.

Na de vergadering waren de Mexicaanse en Europese delegaties tevreden met de behaalde resultaten. Zij benadrukten de noodzaak dat de GPC de vector blijft van dialoog, toezicht en controle van de relatie tussen de twee partners en ze vernieuwden hun wens om twee jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen te houden om het dialoogmechanisme te intensiveren, om effectief bij te dragen aan de uitvoering van bestaande overeenkomsten en aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch partnerschap.

Zij bevestigden tevens hun verzoek tot constante interactie met de Gezamenlijke Raad en dat de GPC zijn positie kan verduidelijken tijdens de besprekingen over de modernisering van de algemene overeenkomst. Tot slot nodigden ze hun respectieve bevoegde politieke en administratieve autoriteiten uit om een Memorandum of Understanding en een institutionele samenwerking te ontwikkelen en implementeren die vormen en modellen van de politieke, administratieve en technische samenwerking overneemt en ook een gezamenlijk onderzoeks- en uitwisselingsprogramma en bezoekprogramma’s over kwesties van wederzijds belang en / of betreffende de versterking van de bilaterale betrekkingen en het Mexicaanse Congres en het Europees Parlement.

De negentiende zitting van de GPC staat gepland voor de tweede helft van 2015 in Europa.


De Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Op het gebied van de biregionale politieke relatie werd de parlementaire dialoog Europese Unie (EU) - Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) opgenomen, dat werd afgeleid van het biregionaal strategisch partnerschap dat in 1999 werd opgericht in het kader van de EU-LAC-top (EU-CELAC vanaf 2012). Deze dialoog komt tot stand via de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (EuroLat) samengesteld uit delegaties bestaande uit leden van het Europees en het Latijns-Amerikaanse parlement (het Latijns-Amerikaanse parlement, het Andes-parlement, het Midden-Amerikaanse parlement en het parlement van Mercosur). Mexico neemt deel op grond van het bestaan van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico.

De EuroLat werd opgericht in 2006 en moet resoluties aannemen en voorstellen aan organisaties, instellingen en ministeriële groepen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische bi-regionale associatie. De actieterreinen zijn: zaken met betrekking tot de democratie, het externe beleid, bestuur, integratie, vrede en mensenrechten; economische, financiële en commerciële zaken; sociale zaken, menselijke uitwisselingen, milieu, onderwijs en cultuur.

Van 16 tot 19 maart vond de voorbereidende vergadering van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering – EuroLat plaats in Panama, ter gelegenheid van de achtste plenaire zitting die van 03 tot 05 juni in Brussel wordt gehouden. Tijdens de vergadering vergaderden de vier permanente parlementaire commissies van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: over politieke zaken, veiligheid en mensenrechten; Economische, financiële en commerciële zaken; Sociale Zaken en Jeugd; Menselijke uitwisselingen, onderwijs en cultuur; Duurzame Ontwikkeling, Milieu. In dezelfde context werd een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en vond de EuroLat Forum on Women plaats.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden vond ook een uitwisseling van gedachten plaats over de gevolgen van de TTIP in de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika, de financiering van politieke partijen, de banden tussen de drugshandel, de georganiseerde misdaad en corruptie en de strijd tegen armoede.

Tot op heden hield de EuroLat Vergadering zeven Gewone Plenaire Zittingen. De achtste vergadering zal van 3 tot 5 juni 2015 in Brussel plaatsvinden.

 

LA COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE MEXIQUE – UE


Du 18 au 20 février s’est tenue à Mexico la XVIII Réunion de la Commission parlementaire mixte (CPM) Mexique-Union européenne. Lors de la réunion, la situation politique et économique dans l'UE et au Mexique ainsi que la modernisation des trois piliers de l'Accord global (dialogue politique, coopération et commerce) ont été abordées; la situation des droits de l’homme au Mexique et dans l’UE, la sécurité et le crime organisé international (terrorisme, trafic de drogue, trafic d’armes et traite des personnes), l’état actuel d’accomplissement des Objectifs de développement du millénaire de l’ONU et les défis à relever, et le changement climatique : diagnostique du résultat de la COP20.

Après la réunion, les délégations mexicaines et européennes se sont félicitées des résultats obtenus. Elles ont exprimé la nécessité pour la CPM de rester le vecteur de dialogue, de suivi et de contrôle de la relation entre les deux partenaires et ont renouvelé leur volonté de tenir deux réunions annuelles conjointes en vue d'intensifier le mécanisme de dialogue, de contribuer efficacement à la mise en œuvre de accords existants et pour la réalisation des objectifs du partenariat stratégique.
Ils ont réaffirmé leur demande d'avoir une interaction constante avec le Conseil conjoint et pour que la CPM puisse exprimer sa position lors des discussions sur la modernisation de l'Accord global. Enfin, ils ont invité leurs autorités politiques et administratives compétentes respectives à développer et mettre en œuvre un Mémorandum d'entente et de coopération institutionnelle qui rassemble des formes et des modèles de coopération politique, administrative et technique ainsi qu’un programme conjoint de recherche et d'échange et des programmes de visite sur les questions d'intérêt commun et/ou liées au renforcement de la relation bilatérale et du Congrès mexicain et du Parlement européen.

Il est prévu que la XIXème session de la CPM ait lieu en Europe dans la seconde moitié de 2015.


L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE LATINO-AMÉRICAINE

Dans le cadre de la relation politique bi-régionale, il y a le dialogue parlementaire entre l'Union européenne (UE) et l’Amérique latine et les Caraïbes (LAC), dérivé du partenariat stratégique bi-régional établi en 1999 dans le cadre du Sommet UE-ALC (UE-CELAC depuis 2012). Ce dialogue a lieu au travers de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat) composée de délégations mixtes de membres du Parlement européen et de l'Amérique latine (Parlement latino-américain, le Parlement andin, Parlement centraméricain et Parlement du Mercosur). Le Mexique participe en vertu de l'existence de la commission parlementaire mixte UE-Mexique.

Fondée en 2006, Eurolat vise à adopter et à soumettre des résolutions à des organismes et institutions et groupes ministériels responsables du développement de l’Association stratégique bi-régional. Ses domaines d'action comprennent: les questions relatives à la démocratie, la politique extérieure, la gouvernance, l'intégration, la paix et les droits de l’homme; les affaires économiques, financières et commerciales; et les affaires sociales, les échanges humains, l'environnement, l'éducation et la culture.

Du 16 au 19 mars s’est tenue à Panama la réunion préparatoire l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine –Eurolat- en vue de sa huitième session plénière qui s’est tenue du 3 au 5 juin à Bruxelles. Lors de la réunion, les quatre commissions parlementaires permanentes ont tenu session : Affaires politiques, Sécurité et droits de l'homme; Affaires économiques, financières et commerciales; Affaires sociales et de la jeunesse; Échanges humains, Éducation et culture; Développement durable, Environnement. Dans le même contexte, une réunion a eu lieu avec des représentants de la société civile et ainsi que le Forum Eurolat sur les femmes.

Pendant les travaux préparatoires il y a également eu un échange de vues sur les implications du TTIP dans les relations UE-Amérique latine; le financement des partis politiques; les liens entre le trafic de drogues, la criminalité organisée et la corruption, et de la lutte contre la pauvreté.

À ce jour, l'Assemblée Eurolat a tenu 8 Sessions plénières ordinaires. La huitième réunion a eu lieu à Bruxelles du 3 au 5 Juin à 2015.