HANDELSBETREKKINGEN TUSSEN MEXICO EN DE EUROPESE UNIE

In juli 2000 trad de Vrijhandelsovereenkomst (VHO), die de handelsbetrekkingen tussen Mexico en de EU regelt, in werking. Het was de eerste vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en een land in het Amerikaans continent. Het bevat specifieke hoofdstukken over toegang tot markten voor overheidsopdrachten, mededinging, intellectuele eigendomsrechten en investeringen. De VHO is een instrument ter bevordering van de groei van de handels- en investeringsstromen tussen Mexico en de Europese Unie.

Van 1999 tot 2015 groeide de handel tussen Mexico en de EU met 235%. De Mexicaanse export naar de EU steeg met 233%, terwijl de EU-export naar Mexico in dezelfde periode steeg met 236%.

In 2015 daalde de Mexicaanse invoer uit de EU met 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de Mexicaanse export naar de EU in dezelfde periode met 10,5% daalde.


CIJFERS VAN HANDELSBETREKKINGEN MEXICO-EUROPESE UNIE


In 2015 was de totale handel tussen Mexico en de EU €59.970 miljoen. Mexico had een aandeel van 1,5% van de totale handel van het communautaire blok. Het is de 14de grootste handelspartner van de EU. De EU blijft de derde handelspartner van Mexico.

De handelsbalans Mexico-EU vertoonde in 2015 een overschot van €14.355.000 voor de Europeanen.

De handel tussen beide partijen laat zien dat de EU de op één na grootste exportmarkt is van Mexico, na de Verenigde Staten, en de derde grootste bron van invoer, na de Verenigde Staten en China.

In 2015 bedroeg de Mexicaanse export naar de EU €19.307.000, met een aandeel van 1,1% van de totale EU-invoer. Daardoor staat Mexico op de 19de plaats als EU-leverancier ter wereld. De Mexicaanse export bestond vooral uit mineralen en koolwaterstoffen (18,9%); machines en elektrische apparatuur (18,4%); voertuigen en vervoersmiddelen (14%); kernreactoren en ketels (12,2%); fotografische en optische (10,6%) instrumenten; en mineralen, slakken en assen (2,8%).

In dezelfde periode bedroeg de EU-export naar Mexico €33.662.000, wat ons land positioneert als 15de bestemming, met een aandeel van 1,9% van deze export. Deze bestond vooral uit machines en elektrische apparatuur (57,1%); voertuigen (10,4%); farmaceutische producten (5,4%); mineralen en koolwaterstoffen (5,4%); kunststof en derivaten (4,0%).

De Europese import in Mexico (2015) kwamen vooral uit Duitsland 13.762,3 miljard dollar, Italië 5.217 miljard dollar, Spanje 4.753,2 miljard dollar, Nederland 3.688 miljard dollar, Frankrijk 3.786,1 miljard dollar, Verenigd Koninkrijk 2.513,4 miljard dollar, Zweden 1.047,9 miljard dollar en Ierland 1.584 miljard dollar.

De EU is de tweede grootste bron van directe buitenlandse investeringen geaccumuleerd in Mexico met 168.806,20 miljard dollar (3S16), wat neerkomt op ongeveer 37% van de totale directe buitenlandse investeringen in Mexico sinds 1999.

In 2015 kreeg ons land een totaal van 32.056 miljard dollar buitenlandse investeringen, waarvan 8.726 miljard dollar of 27% afkomstig uit de Europese Unie. De belangrijkste investeerders waren Spanje (3.223 miljard dollar); Duitsland (1.417 miljard dollar); België (860 miljard dollar); Nederland (727 miljard dollar); Italië (722 miljard dollar); Frankrijk (698 miljard dollar); Verenigd Koninkrijk (589 miljard dollar); Luxemburg (280 miljard dollar).

De belangrijkste investeerders van de Europese Unie in Mexico zijn (1S2016): Spanje (5.767 bedrijven); Nederland (2.308 bedrijven); Italië (1.954 bedrijven); Duitsland (1.914 bedrijven); Frankrijk (1.710 bedrijven); Verenigd Koninkrijk (1.611 bedrijven); Luxemburg (462 bedrijven); België (393 bedrijven).

Mexico en de EU hielden op 13 en 14 juni 2016 de eerste onderhandelingsronde over de modernisering van de algemene overeenkomst in het centrum van Brussel, België. Van 22 tot 25 november 2016 vond de tweede onderhandelingsronde plaats in Mexico-stad. Voor meer informatie over de onderhandelingsronde wordt verwezen naar het persbericht van het Ministerie van Economische Zaken over de tweede onderhandelingsronde.


 

 

ECONOMISCHE BEVORDERING  

De investeerders en leveranciers die willen deelnemen aan een vakbeurs of tentoonstelling in België, kunnen hieronder de tentoonstellingskalenders in Brussel (2017) en enkele nuttige links vinden.

http://www.tradefairdates.com/Fairs-Brussels-Capital-R146-T2-S1.html

http://www.brussels-expo.com/en/events/

Gemengde Parlementaire Commissie EU-MEXICO


Van 18 tot 20 februari werd de XVIII vergadering van de Gemengde Parlementaire Commissie (GPC) EU-Mexico gehouden in Mexico-stad. Tijdens de vergadering werd de politieke en economische situatie van de EU en Mexico behandeld en ook de modernisering van de algemene overeenkomst in zijn drie pijlers (politieke dialoog, samenwerking en handel); de situatie van de mensenrechten in Mexico en de EU; veiligheid en transnationale georganiseerde criminaliteit (terrorisme, drugshandel, wapenhandel en mensenhandel); de huidige status van de naleving van de millenniumdoelstellingen van de VN en de nog te behalen uitdagingen en; klimaatverandering: diagnose van het resultaat van COP 20.

Na de vergadering waren de Mexicaanse en Europese delegaties tevreden met de behaalde resultaten. Zij benadrukten de noodzaak dat de GPC de vector blijft van dialoog, toezicht en controle van de relatie tussen de twee partners en ze vernieuwden hun wens om twee jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen te houden om het dialoogmechanisme te intensiveren, om effectief bij te dragen aan de uitvoering van bestaande overeenkomsten en aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch partnerschap.

Zij bevestigden tevens hun verzoek tot constante interactie met de Gezamenlijke Raad en dat de GPC zijn positie kan verduidelijken tijdens de besprekingen over de modernisering van de algemene overeenkomst. Tot slot nodigden ze hun respectieve bevoegde politieke en administratieve autoriteiten uit om een Memorandum of Understanding en een institutionele samenwerking te ontwikkelen en implementeren die vormen en modellen van de politieke, administratieve en technische samenwerking overneemt en ook een gezamenlijk onderzoeks- en uitwisselingsprogramma en bezoekprogramma’s over kwesties van wederzijds belang en / of betreffende de versterking van de bilaterale betrekkingen en het Mexicaanse Congres en het Europees Parlement.

De negentiende zitting van de GPC staat gepland voor de tweede helft van 2015 in Europa.


De Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Op het gebied van de biregionale politieke relatie werd de parlementaire dialoog Europese Unie (EU) - Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) opgenomen, dat werd afgeleid van het biregionaal strategisch partnerschap dat in 1999 werd opgericht in het kader van de EU-LAC-top (EU-CELAC vanaf 2012). Deze dialoog komt tot stand via de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (EuroLat) samengesteld uit delegaties bestaande uit leden van het Europees en het Latijns-Amerikaanse parlement (het Latijns-Amerikaanse parlement, het Andes-parlement, het Midden-Amerikaanse parlement en het parlement van Mercosur). Mexico neemt deel op grond van het bestaan van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico.

De EuroLat werd opgericht in 2006 en moet resoluties aannemen en voorstellen aan organisaties, instellingen en ministeriële groepen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische bi-regionale associatie. De actieterreinen zijn: zaken met betrekking tot de democratie, het externe beleid, bestuur, integratie, vrede en mensenrechten; economische, financiële en commerciële zaken; sociale zaken, menselijke uitwisselingen, milieu, onderwijs en cultuur.

Van 16 tot 19 maart vond de voorbereidende vergadering van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering – EuroLat plaats in Panama, ter gelegenheid van de achtste plenaire zitting die van 03 tot 05 juni in Brussel wordt gehouden. Tijdens de vergadering vergaderden de vier permanente parlementaire commissies van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: over politieke zaken, veiligheid en mensenrechten; Economische, financiële en commerciële zaken; Sociale Zaken en Jeugd; Menselijke uitwisselingen, onderwijs en cultuur; Duurzame Ontwikkeling, Milieu. In dezelfde context werd een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en vond de EuroLat Forum on Women plaats.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden vond ook een uitwisseling van gedachten plaats over de gevolgen van de TTIP in de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika, de financiering van politieke partijen, de banden tussen de drugshandel, de georganiseerde misdaad en corruptie en de strijd tegen armoede.

Tot op heden hield de EuroLat Vergadering zeven Gewone Plenaire Zittingen. De achtste vergadering zal van 3 tot 5 juni 2015 in Brussel plaatsvinden.

Naast de politieke dialoog en de economische associatie is samenwerking de derde pijler van de relatie tussen Mexico en de EU.

De opname ervan in de algemene overeenkomst gaf aan Mexico en de EU een waardevol hulpmiddel dat hen heeft toegestaan ​​om hun banden te versterken, hun handel te diversifiëren, kennis- en ervaringsstromen op te richten en gezamenlijke projecten te ontwikkelen over kwesties die gedeelde belangen weerspiegelen.

De samenwerking tussen Mexico en de EU weerspiegelt ook de gedeelde waarden en de wens om betere levensomstandigheden voor de bevolking te creëren.

Dit wordt onderschreven in het Gezamenlijk Uitvoeringsplan van het Strategisch Partnerschap, dat bedoeld is om de samenwerking te stimuleren en te versterken door middel van concrete acties zoals dialogen van sectoraal beleid, die hebben bijgedragen tot waardevolle interactiemogelijkheden tussen de Mexicaanse en Europeanen partners in verschillende sectoren.

Vandaag is de samenwerking een belangrijk platform dat ertoe bijdraagt om de relatie tussen Mexico en de EU te stimuleren vanuit verschillende invalshoeken. Er is echter een update nodig om de effecten ervan te consolideren en antwoorden te vinden die aangepast zijn aan de omstandigheden waarmee Mexico en de EU geconfronteerd worden om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen van de ontwikkeling.

Dat is de fundamentele inzet waaraan de samenwerking tussen Mexico en de EU op dit moment voldoet.

Meerjarenprogramma voor ontwikkelingssamenwerking
 
Tot 2013 werd de bilaterale samenwerking geprogrammeerd in meerjarige cycli, volgens het principe van cofinanciering en door gemeenschappelijke thematische belangen van Mexico en de EU aan te pakken.

Op die manier werden twee programma's voor de periodes 2002-2006 en 2007-2013 uitgevoerd met middelen van ongeveer €196 miljoen euro en werden projecten en acties op belangrijke gebieden geïmplementeerd zoals: sociale ontwikkeling, rechtvaardigheid, kleine en middelgrote ondernemingen, handelsbevordering, concurrentievermogen en innovatie, wetenschap en technologie, sociale cohesie (inclusief BTW-administratie, stedelijke armoede, gezondheidszorg, sociale zekerheid, toegang tot de justitie, openbare veiligheid), mensenrechten, hoger onderwijs en cultuur.

Bovenop deze programma’s was er een speciale actie met een waarde van €2.200.000 om culturele activiteiten tussen Mexico en de EU te bevorderen en voor twee projecten voor nucleaire veiligheid voor een bedrag van € 3.300.000.

Er zijn momenteel drie grote projecten:

I Geïntegreerd programma over sociale cohesie Mexico en de Europese Unie (Laboratorium voor sociale cohesie Mexico-EU)
Het richt zich op de methodologische herziening, vernieuwing en systematisering van overheidsbeleid en institutionele praktijken inzake stedelijke armoede, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Een component van plaatselijke ontwikkeling wordt uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling van de staat Chiapas.

I Laboratorium van Sociale Cohesie II.

Het startte in 2013 en zal vier jaar duren. Het doel is om te helpen bij de uitvoering van projecten die gelijke kansen verbeteren bij de toegang tot de rechter, burgerveiligheid en mensenrechten. In de lokale component zijn de staten Oaxaca en San Luis Potosi betrokken. Er zijn ook diverse maatschappelijke organisaties betrokken. Het project zal operationele activiteiten voltooien in 2017.

I Concurrentie- en Innovatieprogramma (PROCEI).

Het startte zijn activiteiten in 2011, zal vier jaar duren en is bedoeld om de mogelijkheden van kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese markt te versterken, te verbeteren, uit te breiden en volledig te promoten. Het stimuleert tevens de oprichting van nieuwe bedrijven met exportpotentieel in strategische sectoren en met een hoog technologisch gehalte.

De samenwerking in het financiële kader van de EU 2014-2020

Het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de EU bevat verschillende tools die toelaten om haar externe acties te financieren en te voldoen aan haar internationale verplichtingen in de strijd tegen de armoede en ter bevordering van vrede, stabiliteit en welvaart. Met deze instrumenten wil de EU haar hulp kanaliseren naar de ontwikkelingslanden, de landen in haar directe omgeving en diegene die zich voorbereiden om toe te treden tot de EU.

In deze context werd het instrument voor ontwikkelingssamenwerking, waarmee de EU van oudsher de samenwerking met Mexico had gefinancierd, geformuleerd met een focus op differentiatie die een groep van 19 middeninkomenslanden in de ontwikkelingssamenwerking (met inbegrip van Mexico) gradeerde en ze in de context van een nieuw type verenigingen plaatste.

In deze logica werd Mexico opgenomen bij de begunstigden van een nieuw samenwerkingsinstrument. Dat is globaal van aard en is bedoeld om gemeenschappelijke belangen van de EU met haar strategische partners en opkomende economieën te verbeteren en te bevorderen om het hoofd te bieden aan grote mondiale uitdagingen.

Mexico en de EU werken aan de definitie van strategische richtlijnen voor de nieuwe bilaterale samenwerking. Het doel is om de gunstige samenwerkingsdynamiek die tot dusver werd bereikt te behouden en om nieuwe specifieke maatregelen te bepalen als antwoord op de nieuwe parameters, de gemeenschappelijke belangen en door rekening te houden met de wereldwijd gezamenlijke afspraken.

Samenwerking in wetenschap en technologie

Het is een bevoorrechte samenwerkingssector waarin sprake is van een permanente en productieve relatie. Hiertoe heeft het dialoog bijgedragen dat het directiecomité van de samenwerkingsovereenkomst inzake wetenschap en technologie (van kracht sinds 2005) houdt en de deelname van Mexico in verschillende acties en projecten gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek van de EU.

In deze context heeft Mexico deelgenomen aan 74 projecten in het kader van het zevende kaderprogramma (2007-2013) met middelen van ongeveer €11 miljoen.

Als gevolg van de laatste oproep van 7KP neemt Mexico als partner deel aan de projecten: ENSOCIO, ERA-NET LAC, Transatlantic-SSH, LEADERSHIP-ICT. De volgende zijn ook nog hangende:

  • Bureau voor de bevordering van de samenwerking Mexico-Europese Unie inzake wetenschap en technologie, derde fase (UE-MEX Innova).
  • Latin America, Caribbean and European Union Network on Research and Innovation (ALCUE-Net).
  • Horizon 2020: nieuw programma in het kader van onderzoek en innovatie
In 2014 lanceerde de EU het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor 2014-2020, Horizon 2020 (H2020). Het programma staat open voor de wereld en heeft een budget van ruim €80 miljard voor de periode. Het is bedoeld om onderzoek en innovatie te financieren met het oog op duurzame groei en om hoogwaardige banen in Europa te genereren. Het benadrukt de wetenschappelijke kennis, de wereldwijde uitdagingen zoals infectieziekten, energiezekerheid, voedselzekerheid en klimaatverandering en de uitdaging voor een meer competitieve industrie (voornamelijk het KMO’s) door het koppelen aan innovatie om betere producten en services te genereren.
 
Het programma sluit opkomende landen uit van de auto-financiering van projecten. Mexico bevindt zich in deze categorie. Desalniettemin heeft CONACYT een platform opgericht om de financiering veilig te stellen voor Mexicaanse onderzoekersgroepen die succesvolle projecten voorstellen in het kader van de H2020-convocaties.
In 2015 vieren we de 55ste verjaardag van de oprichting van de bilaterale betrekkingen tussen Mexico en de Europese Unie en de 15de verjaardag van de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst en het Vrijhandelsakkoord (Tratado de Libre Comercio, TLCUEM). Naast deze twee verdragen hebben Mexico en de EU sinds 2010 een strategisch partnerschap dat de EU slechts met 10 landen in de wereld heeft en een gezamenlijk uitvoeringsplan dat inhoud geeft aan het partnerschap.

De overeenkomst voor economische associatie, politieke coördinatie en samenwerking tussen Mexico en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (algemene overeenkomst of kaderovereenkomst) werd op 8 december 1997 ondertekend en trad in 2000 in werking. Het bevat drie grote hoofdstukken: economisch-commercieel, politieke coördinatie en samenwerking.

Het strategisch partnerschap en het gezamenlijk uitvoeringsplan preciseren de verschillende thema’s van gemeenschappelijk belang voor beide partijen, zoals sociale samenhang, regionale ontwikkeling en decentralisatie, migratie, economische samenwerking, milieu, strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, informatie-uitwisseling over gezondheid, wetenschappelijke en culturele samenwerking en een betere coördinatie in internationale fora.

Maar de dynamiek van de internationale omgeving vraagt om een meer geïntegreerd en krachtig nieuw bilateraal kader om het belang van Mexico voor de EU te consolideren, met instrumenten om de economische en commerciële uitwisselingen met de EU en een betere interactie inzake prioritaire thema’s te bevorderen.

De Mexicaanse President Peña Nieto en de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie hebben besloten om de vrijhandelsovereenkomst Mexico-EU bij te werken en uit te breiden, om van daaruit de algemene overeenkomst en het gezamenlijk uitvoeringsplan van de strategische associatie ook te moderniseren. Mexico en de EU willen beiden de vrijhandelsovereenkomst versterken en verbeteren, wat zal bijdragen tot meer winstgevende investeringen.

De herziening van de bilaterale relatie is gebaseerd op een gedeelde visie van de EU en Mexico die streeft naar: 1) Een verhoging van de gemeenschappelijke welvaart; 2) Het versterken van onze rol als internationale actoren met mondiale verantwoordelijkheid; en 3) Het verstevigen van de banden tussen onze samenlevingen. Het respect voor de democratische beginselen en de fundamentele rechten van de mens en de strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens zijn essentiële elementen van de bilaterale relatie.

De vernieuwing houdt rekening met drie factoren: (1) het werkelijke gewicht van Mexico als mondiale en systemische speler; (2) de recente interne ontwikkelingen in de EU en de uitbreiding; (3) de geopolitieke dynamiek en de aanwezigheid van opkomende economieën die een nieuw evenwicht vereisen.