INICIO | DIRECTORIO | CONTACTO


Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

 

 

MEKSYK I POLSKA OTWIERAJĄ NOWY ROZDZIAŁ W SWOICH RELACJACH DWUSTRONNYCH

MÉXICO Y POLONIA ABREN UN NUEVO CAPÍTULO EN SUS RELACIONES BILATERALES


MEKSYK I POLSKA OTWIERAJĄ NOWY ROZDZIAŁ W SWOICH RELACJACH DWUSTRONNYCH

Minister spraw zagranicznych Meksyku José Antonio Meade Kuribreña zakończył w piątek roboczą wizytę w Polsce; celem jej było umocnienie więzi z jednym z najbardziej dynamicznych krajów Europy Środkowej.

W ramach programu swojej wizyty minister Meade spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. Obydwaj stwierdzili zgodnie, iż stabilność gospodarcza Meksyku oraz Polski stanowi doskonałą okazję do umocnienia wymiany handlowej i przepływu inwestycji w obu kierunkach.

Minister Meade wyraził opinię, iż w ramach promocji Meksyku na świecie, rząd prezydenta Enrique Peña Nieto stara się zwiększyć obecność swojego kraju w Europie Środkowej i zacieśnić więzi z nowymi partnerami z tego regionu. Z uznaniem stwierdził, iż Polska, od czasu swojego przystąpienia do Unii Europejskiej, jest jednym z krajów o największym wzroście gospodarczym.

Wskazał również, że korzystając z takich instrumentów jak dialog polityczny, wymiana handlowa i współpraca, obydwa kraje starają się tworzyć program zadań z myślą o nowym rozdziale w swoich relacjach dwustronnych.

Z kolei minister Schetyna stwierdził, iż region Ameryki Łacińskiej, a w szczególności Meksyk, są dla Polski bardzo ważne.  Przypomniał, iż gospodarki tego regionu znajdują się w Polsce na liście najbardziej atrakcyjnych dla biznesu; oczekuje się, że wzrost wymiany handlowej, która w 2013 roku wyniosła powyżej 900 milionów dolarów, będzie trwały.

Pogratulował meksykańskiemu rządowi przyjęcia reform strukturalnych, zainicjowanych przez administrację prezydenta Peña Nieto. Według słów ministra realizowany proces transformacji sprawia, iż Meksyk jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów dla inwestycji.

W trakcie swojej wizyty minister Meade uczestniczył w spotkaniu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), w którym przedstawił szereg możliwości, jakie Meksyk jako strategiczny partner oferuje Unii Europejskiej i jej krajom członkowskim.

Podczas wykładu, na którym obecni byli przedstawiciele polskich uczelni, przedsiębiorcy i dyplomaci z różnych stron świata, minister Meade dokonał analizy możliwości i wyzwań stojących przed Meksykiem w sprawach gospodarczych i społecznych.  Nawiązał też do zainteresowania, jakie budzi na arenie międzynarodowej Sojusz Pacyfiku – w skład którego wchodzą Chile, Peru, Kolumbia i Meksyk  -  stanowiący praktyczny mechanizm integracji regionalnej, cieszący się konkretnymi rezultatami w sprawach dotyczących wolnego handlu, przemieszczania się i współpracy.

Wizyta szefa resortu spraw zagranicznych Meksyku, pierwsza tak wysokiego szczebla w ciągu ostatnich 12 lat, stała się okazją do potwierdzenia zaangażowania Meksyku w umacnianie stosunków ze swoimi partnerami z tej części kontynentu.

Meksyk i Polska nawiązały stosunki dyplomatyczne 26 lutego 1928 roku i obecnie utrzymują wzajemne kontakty na poziomie ambasad. W 2013 roku wymiana handlowa pomiędzy obu krajami wyniosła około 919 milionów dolarów.

 

MÉXICO Y POLONIA ABREN UN NUEVO CAPÍTULO EN SUS RELACIONES BILATERALES

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, concluyó este viernes una visita de trabajo a la República de Polonia, cuyo propósito fue fortalecer los vínculos con uno de los países con mayor dinamismo en Europa Central.

Como parte de su programa de actividades, el canciller Meade se reunió en Varsovia con el ministro de Asuntos Exteriores, Grzegorz Schetyna. Ambos funcionarios coincidieron en que la estabilidad económica de México y Polonia es una excelente oportunidad para fortalecer los intercambios comerciales y los flujos de inversión en ambos sentidos.

Meade Kuribreña expresó que, como parte la promoción de México en el ámbito global, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca incrementar su presencia en Europa Central y estrechar vínculos con socios no tradicionales de esa región. Reconoció que Polonia es una de las naciones con mayor crecimiento económico después de su integración en la Unión Europea.

Señaló que con instrumentos como el diálogo político, los intercambios comerciales y la cooperación, ambos países se han dado a la tarea de establecer una agenda de trabajo con miras a abrir un nuevo capítulo de sus relaciones bilaterales.

Por su parte, el ministro Schetyna expresó que la región de América Latina y México, en particular, son de gran importancia para Polonia. Recordó que su país incluye a la región en su lista de las economías más atractivas para hacer negocios, con lo que se espera que continúe el incremento sostenido del comercio bilateral, el cual superó los 900 millones de dólares en 2013.

Felicitó al gobierno mexicano por la adopción de las reformas estructurales impulsadas por la administración del presidente Peña Nieto. Dijo que este proceso transformadora hace de México una de las naciones con mayores atractivos para la inversión.

En el marco de su visita, el canciller Meade ofreció una conferencia magistral en el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM, por sus siglas en polaco), en la que hizo un recuento de las oportunidades que ofrece México como un socio estratégico para la Unión Europea y sus países miembros.

Ante académicos polacos, empresarios y diplomáticos de diversas regiones del mundo, el titular de la SRE analizó los retos y oportunidades de nuestro país en materia económica y social. Se refirió al interés que a nivel global ha generado la Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Perú, Colombia y México) como un mecanismo de integración regional pragmático y con resultados concretos en materia de libre comercio, movilidad y cooperación.

La visita del titular de la SRE, la primera de alto nivel realizada a ese país en los últimos doce años, fue una ocasión para refrendar el compromiso de México por fortalecer sus relaciones con sus socios de ese continente.

México y Polonia establecieron relaciones diplomáticas el 26 de febrero de 1928 y tienen embajadas recíprocas. Durante 2013, ambos países comerciaron alrededor de 919 millones de dólares.

 

...

 


Redes sociales

Mantente al día de lo que pasa en México
a través de sus redes.


México, Algunos derechos reservados